به نام خداوند بخشنده مهربان

خداي بخشنده، ( 1 )

 (به رسولش) قرآن آموخت. ( 2 )

 انسان را خلق کرد. ( 3 )

 به او تعليم نطق و بيان فرمود. ( 4 )

 خورشيد و ماه به حساب معيّن به گردشند. ( 5 )

 و گياهان و درختان هم به سجده او سر به خاک اطاعت نهاده‌اند. ( 6 )

 و آسمان را او کاخي رفيع گردانيد و ميزان (عدل و نظم) را در عالم وضع فرمود. ( 7 )

 (و حکم کرد) که هرگز در ميزان (عدل و احکام شرع من) تعدّي و نافرماني مکنيد. ( 8 )

 و هر چيز را به ترازوي عدل و انصاف بسنجيد و هيچ در ميزان کم فروشي و نادرستي مکنيد. ( 9 )

 و زمين را (با هزاران نعمت) براي (زندگاني) خلق مقرّر فرمود. ( 10 )

 که در آن ميوه‌هاي گوناگون و نخل خرماي با پوشش برگ و شکوفه و غلاف است. ( 11 )

 و هم حبوبات متنوع که داراي برگ و گل است و نيز رياحين است. ( 12 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 13 )

 انسان را خدا از خشک گلي مانند گل کوزه گران (بدين حسن و زيبايي) آفريد. ( 14 )

 و جنّيان را از رخشنده شعله آتش خلق کرد. ( 15 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 16 )

آن خدايي که آفريننده دو مشرق و دو مغرب است (يکي مشرق و مغرب تابستان مطلع سرطان، و يکي زمستان مطلع جدي). ( 17 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 18 )

 اوست که دو دريا (ي آب شور و گوارا) را به هم در آميخت تا به هم برخورد کنند. ( 19 )

 و ميان آن دو دريا برزخ و فاصله‌اي است که تجاوز به حدود يکديگر نمي‌کنند. ( 20 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 21 )

 از آن دو دريا لؤلؤ و مرجان گرانبها بيرون آيد. ( 22 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 23 )

 و او راست کشتيهاي بزرگ بادبان برافراشته مانند کوه که به دريا در گردشند. ( 24 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 25 )

 هر که روي زمين است دستخوش مرگ و فناست. ( 26 )

 و زنده ابدي ذات خداي با جلال و عظمت توست. ( 27 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 28 )

 هر که در آسمانها و زمين است همه از او (حوائج خود را) مي‌طلبند و او هر روز به شأن و کاري (در تکميل و افاضه به خلق) پردازد. ( 29 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 30 )

 اي گروه انس و جنّ به زودي به حساب کار شما هم خواهيم پرداخت. ( 31 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 32 )

 اي گروه جنّ و انس، اگر مي‌توانيد از اطراف آسمانها و زمين (و از قبضه قدرت الهي) بيرون شويد، بيرون شويد (ولي اين خيال محالي است زيرا) هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانيد شد. ( 33 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 34 )

(الا اي جنّ و انس) اگر به کفر و طغيان گراييد) بر شما شراره‌هاي آتش و مس گداخته فروريخته شود و هيچ نصرت و نجاتي نيابيد. ( 35 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 36 )

 پس آن‌گاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن مذاب و روان گردد (آن روز سخت هولناک از گنه پشيمان شويد). ( 37 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 38 )

 پس در آن روز هيچ از گناه انس و جنّ باز نپرسند (چون خدا و فرشتگان از گناهان خلق آگاهند). ( 39 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 40 )

 (آن روز) بدکاران به سيمايشان شناخته شوند، پس موي پيشاني آنها را با پاهايشان بگيرند (و در آتش دوزخ افکنند). ( 41 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 42 )

 اين همان دوزخي است که بدکاران تکذيب مي‌کردند. ( 43 )

 اينک ميان آن جهنّم و در حميم سوزان آن مي‌گردند. ( 44 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 45 )

 و هر که از مقام (قهر و کبريايي) خدايش بترسد او را دو باغ بهشت خواهد بود. ( 46 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 47 )

 در آن دو بهشت انواع گوناگون ميوه‌ها و نعمتهاست. ( 48 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 49 )

 در آن دو بهشت دو چشمه آب (تسنيم و سلسبيل) روان است. ( 50 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 51 )

 در آن دو بهشت از هر ميوه‌اي دو نوع است. ( 52 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 53 )

 در حالتي که بهشتيان بر بسترهايي که آستر آنها از حرير و استبرق است (در کمال عزّت) تکيه زده‌اند و ميوه درختانش در همان تکيه گاه در دسترس آنهاست. ( 54 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 55 )

 در آن بهشتها زنان زيباي با حيائي است (که به چشم پر ناز جز به شوهر خود ننگرند) و دست هيچ کس از جن و انس پيش از آنها بدان زنان نرسيده است. ( 56 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 57 )

 آن زنان حور العين (در صفا و لطافت) گويي ياقوت و مرجانند. ( 58 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 59 )

 آيا پاداش نکويي و احسان جز نکويي و احسان است؟ ( 60 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 61 )

 و وراي آن دو بهشت دو بهشت ديگر است. ( 62 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 63 )

 که درختان آن دو بهشت در منتهاي سبزي و خرّمي است. ( 64 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 65 )

 در آن دو بهشت ديگر هم دو چشمه آب گوارا مي‌جوشد. ( 66 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 67 )

 در آن دو بهشت نيز هرگونه ميوه خوش و خرما و انار بسيار است. ( 68 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 69 )

 در آن بهشتها نيکو زنان با حسن و جمال بسيارند. ( 70 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 71 )

 حوراني در سراپرده‌هاي خود (مستور از چشم بيگانگان). ( 72 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 73 )

 که پيش از شوهران دست هيچ کس از جن و انس بدان زنان نرسيده است. ( 74 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 75 )

 در حالتي که بهشتيان (با حور العين) بر رفرف سبز (وجد و عزّت) و بساط زيبا (ي فخر و دولت) تکيه زده‌اند. ( 76 )

(الا اي جنّ و انس) کدامين نعمتهاي خدايتان را انکار مي‌کنيد؟ ( 77 )

 بزرگوار و مبارک نام پروردگار توست که خداوند جلال و عزّت و احسان و کرامت است. ( 78 )


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس