به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

حم ( 1 )

 اين کتاب نازل شده از سوي خداي تواناي شکست ناپذير وحکيم است. ( 2 )

 به يقين در آسمان ها و زمين براي مؤمنان نشانه هايي [بر ربوبيت، حکمت و قدرت خدا] ست؛ ( 3 )

 و در آفرينش شما و آنچه از جنبندگان منتشر و پراکنده مي کند، براي اهل يقين نشانه هايي [بر ربوبيت، حکمت و قدرت خدا] ست؛ ( 4 )

 و در رفت و آمد شب و روز و آنچه را از رزق و روزي [چون باران و برف] از آسمان نازل کرده و به وسيله آن زمين را پس از مردگي اش زنده کرده است، و در گرداندن بادها [از سويي به سويي] براي مردمي که تعقّل مي کنند، نشانه هايي است. ( 5 )

 اين ها آيات خداست که به حقّ و راستي بر تو مي خوانيم؛ پس [اگر به اين آيات ايمان نياوردند] به کدام سخن بعد از [سخن] خدا و نشانه هايش ايمان مي آورند؟ ( 6 )

 واي بر هر دروغگوي گنهکار، ( 7 )

 که آيات خدا را در حالي که بر او مي خوانند مي شنود، آن گاه از روي سرکشي و تکبّر چنان که گويي آن را نشنيده است [بر کفر، عناد، دشمني و مخالفتش] پافشاري مي کند؛ پس او را به عذابي دردناک بشارت ده. ( 8 )

 و هنگامي که به چيزي از آيات ما آگاه مي شود، آن را به مسخره گيرد؛ اينانند که براي آنان عذاب خوارکننده اي خواهد بود. ( 9 )

 پيش رويشان دوزخ است، و آنچه [از ثروت، مقام، يار و ياور] به دست آورده اند و آنچه را به جاي خدا سرپرستان و معبودان خود گرفته اند، چيزي از عذاب را از آنان دفع نمي کند، و براي آنان عذابي بزرگ است. ( 10 )

 اين [قرآن] سراسر هدايت است؛ و کساني که به آيات پروردگارشان کافر شدند، آنان را عذابي است از نوع عذابي بسيار سخت و دردناک . ( 11 )

 خداست که دريا را براي شما مسخّر و رام کرد تا کشتي ها به فرمانش در آن روان شوند و تا شما [با سفرهاي دريايي] از فضل و رزق و روزي اش بهره جوييد و تا شما [بر نعمت هايش] سپاس گزاري کنيد . ( 12 )

 و همه آنچه را در آسمان هاست و آنچه را در زمين است از سوي خود براي شما مسخّر و رام کرد؛ بي ترديد در اين امور براي مردمي که مي انديشند، نشانه هايي [بر ربوبيت، حکمت و قدرت خدا] ست. ( 13 )

 به مؤمنان بگو: از کساني که به روزهاي خدا [چون روز آزمايش بندگان، روز پيروزي اهل ايمان، شکست دشمنان و روز قيامت] اميد ندارند، گذشت کنند، تا [خدا] مردمي را [که تهيدست از عقايد پاک و کردار شايسته هستند، در روزي از روزهايش] به خاطر گناهاني که همواره مرتکب مي شوند، کيفر دهد. ( 14 )

 هرکس کار شايسته اي انجام دهد، به سود خود اوست و هرکس مرتکب بدي شود به زيان خود اوست، سپس به سوي پروردگارتان باز گردانده مي شويد. ( 15 )

 و همانا ما به بني اسرائيل کتاب و حکومت و نبوّت عطا کرديم، و از پاکيزه ها به آنان روزي داديم و آنان را بر جهانيان [روزگار خودشان] برتري بخشيديم. ( 16 )

 و دلايل روشني [در امر نبوّت و دين] در اختيار آنان قرار داديم، پس آنان [در امر نبوّت و دين] اختلاف نکردند مگر پس از آنکه [به وسيله وحي] دانش و آگاهي براي آنان آمد، اختلافشان از روي حسادت و برتري جويي در ميان خودشان بود؛ بي ترديد پروردگارت روز قيامت درباره آنچه همواره در آن اختلاف مي کردند ميانشان داوري خواهد کرد. ( 17 )

 سپس تو را [در امر نبوّت و دين] بر آييني ويژه و کامل قرار داديم؛ بنابراين از آن پيروي کن و از هواهاي نفساني کساني که [به حقايق] معرفت و آگاهي ندارند، پيروي مکن. ( 18 )

 آنان در برابر خدا نمي توانند چيزي [از گرفتاري ها و بلاها] را از تو دفع کنند؛ و همانا ستمکاران يار و ياور يکديگرند و خدا يار و ياور پرهيزکاران است. ( 19 )

 اين [قرآن و آيين] وسايل بينايي و بصيرت براي مردم و سراسر هدايت و رحمت براي گروهي است که [حقايق را] باور دارند. ( 20 )

آيا کساني که مرتکب گناهان شدند، گمان دارند آنان را مانند کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، قرار مي دهيم که زندگي و مرگشان يکسان باشد؟ چه بد داوري مي کنند. (21)

خدا آسمان ها و زمين را به حق آفريد، و تا هر کس در برابر اعمالي که انجام داده است، پاداش يابد و آنان مورد ستم قرار نمي گيرند. ( 22 )

 پس آيا کسي که معبودش را هواي نفسش قرار داده ديدي؟ و خدا او را از روي علم و آگاهي خود [بر اينکه شايسته هدايت نيست] گمراه کرد، و بر گوش و دلش مُهرِ [تيره بختي] نهاد، و بر چشم [دلش] پرده اي قرار داده است، پس چه کسي است که بعد از خدا او را هدايت کند؟ آيا متذکّر [حقايق] نمي شويد؟ ( 23 )

گفتند: زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات دنياي ما نيست که [همواره گروهي از ما] مي ميريم و [گروهي] زندگي مي کنيم، و ما را فقط روزگار هلاک مي کند. آنان را نسبت به آنچه مي گويند يقيني در کار نيست، آنان فقط حدس و گمان مي زنند. ( 24 )

 چون آيات روشن ما [درباره معاد و زنده شدن مردگان] بر آنان خوانده شود، برهان و دليلي جز اين ندارند که مي گويند: اگر شما [در زمينه زنده شدن مردگان] راستگوييد [با درخواست از خدا] پدران ما را [زنده کنيد و] نزد ما بياوريد [تا به زنده شدن مردگان يقين پيدا کنيم] . ( 25 )

 بگو: خدا شما را [ابتدا از لابه لاي عناصر مرده براي قرار گرفتن در دنيا] حيات مي بخشد، سپس مي ميراند، آن گاه همه شما را به روز قيامت که هيچ شکي در آن نيست گرد مي آورد، ولي بيشتر مردم [به اين حقايق] معرفت و آگاهي ندارند. ( 26 )

 و مالکيّت و فرمانروايي آسمان ها و زمين فقط در سيطره خداست، و روزي که قيامت برپا شود، آن روز است که اهل باطل زيان خواهند ديد، ( 27 )

 و هر امتي را در آن روز به زانو درافتاده مي بيني، [آن روز] هر امتي به سوي نامه اعمالش خوانده مي شود [و به آنان مي گويند:] امروز همان اعمالي که همواره انجام مي داديد به شما پاداش مي دهند. ( 28 )

 اين نوشته ماست که بر پايه حقّ و درستي بر ضد شما سخن مي گويد؛ زيرا ما آنچه را همواره انجام مي داديد، مي نوشتيم. ( 29 )

 و اما کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، پس پروردگارشان آنان را در رحمت خود درآورد؛ اين همان کاميابي آشکار است، ( 30 )

 و اما کساني که کفر ورزيدند [به آنان گفته مي شود:] مگر آيات من همواره بر شما خوانده نمي شد؟ ولي شما [نسبت به پذيرش آن] تکبّر ورزيديد و قومي گنهکار بوديد. ( 31 )

 وچون مي گفتند: يقيناً وعده خدا حق است و در وقوع قيامت هيچ شکي نيست، مي گفتيد: ما نمي دانيم قيامت چيست [و برپا شدنش را گمان نمي بريم] مگر گماني ضعيف و غير قابل اعتماد، و نمي توانيم به آن يقين پيدا کنيم! ( 32 )

در آن روز همه اعمال بدي که مرتکب شده اند، براي آنان آشکار مي شود و عذابي که همواره آن را مسخره مي کردند، آنان را احاطه مي کند. ( 33 )

 و [به آنان] گويند: امروز شما را از ياد مي بريم، همان گونه که شما [در دنيا] ديدار امروزتان را از ياد برديد، و جايگاهتان آتش است و شما را يار و ياوري نخواهد بود. ( 34 )

 اين [عذاب] براي اين است که شما آيات خدا را به مسخره گرفته ايد و زندگي دنيا، شما را فريفت؛ پس امروز نه آنان را از آتش بيرون آورند و نه از آنان مي خواهند که [براي به دست آوردن خشنودي خدا] عذرخواهي کنند. ( 35 )

 نهايتاً همه ستايشها مخصوص خداست که پروردگار آسمان ها و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان است؛ ( 36 )

 و کبريايي و عظمت در آسمان ها و زمين ويژه اوست، و او تواناي شکست ناپذير و حکيم است(37)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس