به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

آنچه در آسمان ها و زمين است، خدا را [به پاک بودن از هر عيب و نقصي] مي ستايند، و او تواناي شکست ناپذير و حکيم است. ( 1 )

 مالکيّت و فرمانروايي آسمان ها و زمين فقط در سيطره اوست، زنده مي کند و مي ميراند، و او بر هر کاري تواناست. ( 2 )

 اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چيز داناست. ( 3 )

اوست که آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت فرمانروايي و تدبير امور آفرينش چيره و مسلط شد. آنچه در زمين فرو مي رود و آنچه از آن بيرون مي آيد و آنچه از آسمان نازل مي شود، و آنچه در آن بالا مي رود مي داند. و او با شماست هرجا که باشيد، و خدا به آنچه انجام مي دهيد، بيناست. ( 4 )

 مالکيّت و فرمانروايي آسمان ها و زمين فقط در سيطره اوست، و همه امور به خدا باز گردانده مي شود. ( 5 )

 شب را در روز در مي آورد و روز را در شب در مي آورد، و او به نيّات و اسرار سينه ها داناست. ( 6 )

 به خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و از اموالي که خدا شما را در آن جانشين خود قرار داده، انفاق کنيد؛ پس براي کساني از شما که ايمان آورده و انفاق کرده اند، پاداش بزرگي خواهد بود. ( 7 )

 و شما را چه شده که به خدا ايمان نمي آوريد؟ در حالي که پيامبر، شما را دعوت مي کند تا به پروردگارتان ايمان آوريد، و بي ترديد خدا [از طريق عقل و فطرت بر ايمان آوردنتان] پيمان گرفته است، اگر باور داريد. ( 8 )

 اوست که بر بنده اش آيات روشني نازل مي کند تا شما را از تاريکي ها به سوي نور بيرون آورد. و يقيناً خدا نسبت به شما رؤوف و مهربان است. ( 9 )

 و شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمي کنيد؟ در حالي که ميراث آسمان ها و زمين مخصوص خداست [و کسي مالک حقيقي چيزي نيست]. کساني از شما که پيش از فتح [مکه] انفاق کردند و جهاد نمودند [با ديگران] يکسان نيستند، آنان از جهت درجه از کساني که پس از فتح [مکه] انفاق کردند و جهاد نمودند، بلندپايه ترند. و خدا به هريک وعده نيکو داده است و خدا به آنچه انجام مي دهيد، آگاه است. ( 10 )

 کيست که به خدا وامي نيکو دهد تا خدا آن را براي او دو چندان کند و او را پاداشي نيکو و باارزش باشد؟ ( 11 )

 [اين پاداش نيکو و باارزش در] روزي [است] که مردان و زنان باايمان را مي بيني که نورشان پيش رو و از جانب راستشان شتابان حرکت مي کند، [به آنان مي گويند:] امروز شما را مژده باد به بهشت هايي که از زيرِ [درختانِ] آن نهرها جاري است، در آنها جاودانه ايد، اين است آن کاميابي بزرگ. ( 12 )

 روزي که مردان و زنان منافق به کساني که ايمان آورده اند، مي گويند: ما را مهلت دهيد تا [پرتويي] از نور شما بر گيريم. به آنان گويند: به پشت سرتان [دنيا] برگرديد و [از آنجا براي خود] نوري بجوييد. سپس ميان آنان ديواري زده مي شود که داراي دري است، درونش [که مؤمنان در آن درآيند] رحمت است و بيرونش که پيش روي منافقان قرار دارد عذاب است. ( 13 )

 مؤمنان را ندا مي دهند: آيا ما [در دنيا] با شما نبوديم؟ مي گويند: چرا، ولي شما خود را [به سبب نفاق و دشمني با خدا و رسول] در بلا و هلاکت افکنديد و به انتظار [خاموش شدن چراغ اسلام و نابودي پيامبر] نشستيد و [نسبت به حقايق] در ترديد بوديد و آرزوها [ي دور و دراز و بي پايه،] شما را فريفت، تا فرمان خدا [به نابودي شما] در رسيد و [شيطان] فريبنده، شما را فريب داد. ( 14 )

 پس امروز از شما و از کافران فديه و عوضي [در برابر نجات از عذاب] دريافت نخواهد شد، جايگاهتان آتش است، [و] همان سرپرست و يار شماست و بد بازگشت گاهي است. ( 15 )

 آيا براي اهل ايمان وقت آن نرسيده که دل هايشان براي ياد خدا و قرآني که نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند کساني نباشند که پيش از اين کتاب آسماني به آنان داده شده بود، آن گاه روزگار [سرگرمي در امور دنيا و مشغول بودن به آرزوهاي دور و دراز] بر آنان طولاني گشت، در نتيجه دل هايشان سخت و غير قابل انعطاف شد، و بسياري از آنان نافرمان بودند. ( 16 )

 بدانيد که خدا زمين را پس از مردگي اش زنده مي کند. همانا ما نشانه ها [ي ربوبيت و قدرت خود] را براي شما بيان کرديم تا بينديشيد. ( 17 )

 بي ترديد مردان و زنان انفاق کننده و آنان که به خدا وام نيکو داده اند، [وامشان در پيشگاه خدا] براي آنان دو چندان شود، و براي آنان پاداش باارزشي است. ( 18 )

و کساني که به خدا و پيامبرش ايمان آوردند، آنانند که صدّيقان و گواهان [اعمال] نزد پروردگارشان هستند، [و] براي آنان است پاداش [اعمال] شان و نور [ايمان] شان و کساني که کفر ورزيدند و آيات ما را انکار کردند، آنان اهل دوزخ اند. ( 19 )

 بدانيد که زندگي دنيا [يي که دارنده اش از ايمان و عمل تهي است،] فقط بازي و سرگرمي و آرايش و فخرفروشيتان به يکديگر، و افزون خواهي در اموال و اولاد است، [چنين دنيايي] مانند باراني است که محصول [سبز و خوش منظره اش] کشاورزان را به شگفتي آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بيني، سپس ريز ريز و خاشاک شود!! [که براي دنياپرستان بي ايمان] در آخرت عذاب سختي است و [براي مؤمنان که دنياي خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند] از سوي خدا آمرزش و خشنودي است، و زندگي دنيا جز کالاي فريبنده نيست. ( 20 )

 سبقت جوييد به آمرزشي از سوي پروردگارتان و بهشتي که پهنايش چون پهناي آسمان و زمين است، براي کساني که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند، آماده شده است؛ اين فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عطا مي کند و خدا داراي فضل بزرگ است. ( 21 )

 هيچ گزند و آسيبي در زمين [چون زلزله، سيل، توفان و قحطي] و در وجود خودتان [چون بيماري، رنج، تعب و از دست رفتن مال و ثروت،] روي نمي دهد مگر پيش از آنکه آن را به وجود آورديم در کتابي [چون لوح محفوظ] ثبت است، بي ترديد اين [تقدير حوادث و فرمان قطعي به پديد آمدنش] بر خدا آسان است. ( 22 )

 تا [با يقين به اينکه هر گزند و آسيبي و هر عطا و منعي فقط به اراده خداست و شما را در آن اختياري نيست] بر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخوريد، و بر آنچه به شما عطا کرده است، شادمان و دلخوش نشويد، و خدا هيچ گردنکش خودستا را [که به نعمت ها مغرور شده است] دوست ندارد. ( 23 )

 همانان که همواره بخل مي ورزند و مردم را به بخل وامي دارند، و هرکه [از انفاق] روي بگرداند [زياني به خدا نمي رساند]؛ زيرا خدا بي نياز و ستوده است. ( 24 )

همانا ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان کتاب و ترازو [ي تشخيص حق از باطل] نازل کرديم تا مردم به عدالت بر خيزند، و آهن را که در آن براي مردم قوت و نيرويي سخت و سودهايي است، فرود آورديم و تا خدا مشخص بدارد چه کساني او و پيامبرانش را در غياب پيامبران ياري مي دهند؛ يقيناً خدا نيرومند و تواناي شکست ناپذير است. ( 25 )

 به يقين ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندان آن دو نفر، نبوّت و کتاب قرار داديم، پس برخي از آنان هدايت يافتند و بسياري از آنان نافرمان بودند. ( 26 )

 سپس به دنبال آنان پيامبران خود را پي در پي آورديم و پس از آنان عيسي پسر مريم را [به رسالت] فرستاديم و به او انجيل عطا کرديم و در قلب کساني که از او پيروي مي کردند رأفت و رحمت قرار داديم، و رهبانيتي که از نزد خود ساخته بودند ما بر آنان مقرّر نکرده بوديم، ولي [خود آنان آن را] براي طلب خشنودي خدا [بر خود واجب کرده بودند]، اما آنگونه که بايد حدود خودساخته را رعايت نکردند؛ پس پاداش کساني از آنان را که ايمان آورده اند، عطا کرديم و بسياري از آنان نافرمانند. ( 27 )

 اي مؤمنان! از خدا پروا کنيد و به پيامبرش ايمان آوريد تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا کند، و براي شما نوري قرار دهد که به وسيله آن [در ميان مردم] راه سپاريد و شما را بيامرزد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. ( 28 )

 تا اهل کتاب بدانند [که اگر به پيامبر اسلام ايمان نياورند] بر چيزي از فضل خدا دسترسي نخواهند داشت؛ بي ترديد همه فضل به دست خداست، آن را به هرکس بخواهد عطا مي کند و خدا داراي فضل بزرگ است. ( 29


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس