به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش بی اندازه

آنان که کفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند خدا اعمالشان را باطل و تباهساخت؛ ( 1 )

 و کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند و به آنچه بر محمّد نازل شده که از سوي پروردگارشان حق است گرويدند، خدا گناهانشان را از آنان محو کرد و حالشان را اصلاح نمود. ( 2 )

 اين به سبب آن است که کافران از باطل پيروي کردند، و مؤمنان از حق که از سوي پروردگار آنان است، پيروي نمودند. اين گونه خدا براي مردم اوصافشان را بيان مي کند. ( 3 )

 پس هنگامي که [در ميدان جنگ] با کافران روبرو شديد، گردن هايشان را به شدت بزنيد تا آن گاه که بسياري از آنان را با سختي و غلظت از پاي درآوريد، در اين هنگام [از دشمن اسير بگيريد و] آنان را محکم ببنديد، [پس از اسير گرفتن] يا بر آنان منت نهيد [و آزادشان کنيد]، يا از آنان [در برابر آزاد کردنشان] فديه و عوض بگيريد تا آنجا که جنگ بارهاي سنگينش را بر زمين نهد. اين است [فرمان خدا]؛ و اگر خدا مي خواست [خود بدون فرمان جنگ] از آنان انتقام مي گرفت [ولي به جنگ فرمان داد] تا برخي از شما را به وسيله برخي ديگر بيازمايد، و کساني که در راه خدا به شهادت رسيده اند، خدا هرگز اعمالشان را باطل و تباه نمي کند. ( 4 )

 [خدا] آنان را به زودي [به سرمنزل خوشبختي و کرامت] هدايت مي کند و حالشان را اصلاح مي نمايد؛ ( 5 )

 و آنان را در بهشتي که در دنيا به آنان شناسانده در مي آورد. ( 6 )

 اي مؤمنان! اگر خدا را ياري کنيد، خدا هم شما را ياري مي کند و گام هايتان را محکم و استوار مي سازد؛ ( 7 )

 و بر کافران هلاکت و نابودي باد و [خدا] اعمالشان را باطل و تباه ساخت. ( 8 )

 اين براي آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است خوش نداشتند، پس خدا هم اعمالشان را تباه و بي اثر کرد. ( 9 )

 آيا در زمين گردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کساني که پيش از آنان بودند، چگونه بود؟ خدا آنان را درهم کوبيد و نابود کرد و نيز براي اين کافران همانند آنان [عذابي قطعي و ثابت] است. ( 10 )

 اين [پيروزي مؤمنان و نابودي کافران] به سبب اين است که خدا سرپرست و ياور کساني است که ايمان آورده اند، و کافران را سرپرست و ياري نيست. ( 11 )

بي ترديد خدا کساني را که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، در بهشت هايي که از زيرِ [درختانِ] آن نهرها جاري است در مي آورد، و در حالي که کافران همواره سرگرم بهره گيري از [کالا و لذت هاي زودگذر] دنيايند و مي خورند، همان گونه که چهارپايان مي خورند و جايگاهشان آتش است. ( 12 )

 چه بسيار آبادي هايي که [اهلش] از [اهل] آبادي تو که تو را بيرون کرده اند نيرومندتر بودند، ما آنان را هلاک کرديم و ياوري [در برابر عذاب] براي آنان نبود. ( 13 )

 آيا کساني که بر دليل روشني از پروردگار خويش اند، مانند کساني هستند که عمل زشتشان براي آنان آراسته شده و از هواهاي نفساني خود پيروي کرده اند؟ ( 14 )

 صفت بهشتي که به پرهيزکاران وعده داده شده [چنين است:] در آن نهرهايي است از آبي که مزه و رنگش برنگشته و نهرهايي از شير که طعمش دگرگون نشده و نهرهايي از شراب که براي نوشندگان مايه لذت است و نهرهايي از عسل خالص است، و در آن از هر گونه ميوه اي براي آنان فراهم است، و نيز آمرزشي از سوي پروردگارشان [ويژه آنان است. آيا اينان] مانند کساني هستند که در آتش هميشگي و جاودانه اند، واز آبي جوشان به آنان مي نوشانند که روده هايشان را متلاشي مي کند؟! ( 15 )

گروهي از آنان [که منافق اند در ظاهر به گفتارت] گوش مي دهند، ولي هنگامي که از نزد تو بيرون روند به کساني که آگاهي و معرفت به آنان داده شده [از روي مسخره] مي گويند: هم اکنون چه گفت؟ [ما که گفته او را نفهميديم.] آنان کساني هستند که خدا بر دل هايشان مهر [تيره بختي] نهاده واز هواهاي نفساني خود پيروي کرده اند، ( 16 )

 و کساني که هدايت يافته اند خدا بر هدايتشان افزوده و پرهيزکاري و تقوايشان را به آنان عطا کرده است؛ ( 17 )

 پس آيا [منافقان و منکران] جز اين را انتظار مي برند که ناگاه قيامت بر آنان فرا رسد؟ [در حالي که هم اکنون نشانه هايش آمده است]، پس هنگامي که قيامت بر آنان فرا رسد، متذکّر شدن و هوشياري شان از کجا و چگونه به آنان سود بخشد؟ ( 18 )

 پس بدان که هيچ معبودي جز خدا نيست [بنابراين بر معرفت و آگاهيت نسبتِ به حق استوار باش]؛ و از ميان رفتن [توطئه ها و موانعي که به وسيله دشمنان در راه پيشرفت دعوتت به اسلام] براي تو و مردان و زنان با ايمان ايجاد شده از خدا بخواه، و براي زنان و مردان مؤمن طلب آمرزش کن و خدا محل رفت و بازگشت شماو قرارگاهتان را مي داند . ( 19 )

 مؤمنان مي گويند: چرا سوره اي [در رابطه با فرمان جهاد] نازل نمي شود؟ ولي هنگامي که سوره اي محکم و بي شبهه نازل مي شود و در آن از جهاد سخن به ميان آمده است، آنان را که در دل هايشان بيماري است، مي بيني مانند کسي که در بيهوشي مرگ افتاده، به تو مي نگرند و سزاوارشان هم [به سبب بيماردلي] همين حالت است. ( 20 )

 [ولي] فرمانبرداري [از خدا و پيامبر] و سخن پسنديده و نيک [نه اظهار کراهت و ناخشنودي از جهاد] براي آنان شايسته تر است. پس اگر هنگامي که فرمان جهاد قطعي و مسلم شود با خدا از سر صدق و راستي درآيند، بي ترديد براي آنان بهتر است. ( 21 )

 پس اگر [از خدا و پيامبر] روي گردان شويد آيا از شما جز اين انتظار مي رود که در زمين فساد کنيد و [بر سر مال و منال دنيا] قطع رحم نماييد؟ ( 22 )

 آنان [که روي گردانند] کساني هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش [دل] شان را کر و چشم [بصيرت] شان را کور کرده است. ( 23 )

 آيا در قرآن نمي انديشند [تاحقايق را بفهمند] يا بر دل هايشان قفل هايي قرار دارد؟ ( 24 ) بي ترديد کساني که پس از روشن شدن هدايت براي آنان [به همان عقايد باطل و کردار ناپسندشان] برگشتند [و دست از قرآن و پيامبر برداشتند] شيطان زشتي هايشان را در نظرشان آراست و آنان را در آرزوهاي دور و دراز انداخت. ( 25 )

 اين به سبب آن است که آنان به کساني [چون مشرکان و کافران] که نازل شدن وحي را خوش نداشتند، گفتند: [ما] در بعضي از امور [که بر ضد مؤمنان است] از شما اطاعت خواهيم کرد. در حالي که خدا اسرارشان را مي داند. ( 26 )

 پس حال و وضعشان زماني که فرشتگان جانشان را مي گيرند در حالي که بر صورت و پشتشان [تازيانه عذاب] مي زنند، چگونه خواهد بود؟! ( 27 )

 اين عذاب براي اين است که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پيروي کردند، و خشنودي او را خوش نداشتند در نتيجه اعمالشان را تباه و بي اثر کرد. ( 28 )

 بلکه کساني که در دل هايشان بيماري است، گمان کردند که خدا کينه هايشان را آشکار نخواهد کرد

. ( 29 )

و اگر بخواهيم يقيناً آنان را به تو نشان مي دهيم تا آنان را از روي نشانه هايشان بشناسي، و بي ترديد آنان را از شيوه سخن گفتن خواهي شناخت؛ و خدا کارهاي شما را مي داند. ( 30 )

 به يقين ما شما را امتحان مي کنيم تا مجاهدان از شما و صابران را مشخص نماييم، و اخبار شما را نيز [که اعمال و اسرار شماست] مي آزماييم [تا صدق و کذب شما را در همه امور معلوم بداريم] (31)

 مسلماً آنان که کفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و پس از آنکه هدايت براي آنان روشن شد با پيامبر به شدت دشمني نمودند، هرگز هيچ زياني به خدا نمي رسانند و خدا به زودي اعمالشان را تباه و بي اثر مي کند. ( 32 )

 اي اهل ايمان! خدا را اطاعت کنيد و پيامبر را اطاعت کنيد و اعمالتان را [با تخلف از دستورها خدا و پيامبر، شرک، نفاق، منت گذاري و ريا] باطل مکنيد. ( 33 )

 مسلماً کساني که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، سپس در حال کفر از دنيا رفتند، هرگز خدا آنان را نمي آمرزد. ( 34 )

پس [با توجه به ياري و کارسازي خدا] سست نشويد و [کافران و مشرکان را] به آشتي و صلحي [که براي شما خفّت بار است] دعوت نکنيد، در حالي که شما برتر هستيد و خدا با شماست و هرگز از [ثواب و پاداش] اعمالتان نمي کاهد. ( 35 )

 زندگي دنيا فقط بازي و سرگرمي است، اگر ايمان بياوريد و پرهيزکاري کنيد، خدا پاداش هايتان را مي دهد و از شما نمي خواهد [که] اموالتان را [در راه خدا انفاق کنيد]؛ ( 36 )

 اگر همه اموال شما را بخواهد و بر شما اصرار ورزد، بخل مي کنيد و [سبب مي شود که] کينه هاي دروني شما را بيرون بريزد [و آن زمان است که گمراه مي شويد]( 37 )

 آگاه باشيد! شما همان مردمي هستيد که براي انفاق در راه خدا دعوت مي شويد، پس برخي از شما بخل مي ورزند، و هر که بخل پيشه کند، فقط نسبت به [سعادت و خوشبختي] خود بخيل است، و خدا [از انفاق و صدقات شما] بي نياز است، و شماييد که نيازمند هستيد؛ و اگر [از فرمان هاي او] روي بگردانيد به جاي شما گروه ديگري را مي آورد که مانند شما [روي گردان، سست عقيده و بخيل] نخواهند بود. ( 38 )


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس