به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند، (خداوند) اعمالشان را نابود مى‏كند! (1)

و كسانى كه ایمان آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد (ص) نازل شده -و همه حق است و از سوى پروردگارشان- نیز ایمان آوردند، خداوند گناهانشان را مى‏بخشد و كارشان را اصلاح مى‏كند! (2)

این بخاطر آن است كه كافران از باطل پیروى كردند، و مؤمنان از حقى كه از سوى پروردگارشان بود تبعیت نمودند; این‏گونه خداوند براى مردم مثلهاى (زندگى) آنان را بیان مى‏كند! (3)

و هنگامى كه با كافران (جنایت‏ پیشه) در میدان جنگ روبه‏رو شدید گردنهایشان را بزنید، (و این كار را همچنان ادامه دهید) تا به اندازه كافى دشمن را در هم بكوبید; در این هنگام اسیران را محكم ببندید; سپس یا بر آنان منت گذارید (و آزادشان كنید) یا در برابر آزادى از آنان فدیه ( غرامت) بگیرید; (و این وضع باید همچنان ادامه یابد) تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد، (آرى) برنامه این است! و اگر خدا مى‏خواست خودش آنها را مجازات مى‏كرد، اما مى‏خواهد بعضى از شما را با بعضى دیگر بیازماید; و كسانى كه در راه خدا كشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمى‏برد! (4)

بزودى آنان را هدایت نموده و كارشان را اصلاح مى‏كند; (5)

و آنها را در بهشت (جاویدانش) كه اوصاف آن را براى آنان بازگو كرده وارد مى‏كند. (6)

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! اگر (آیین) خدا را یارى كنید، شما را یارى مى‏كند و گامهایتان را استوار مى‏دارد. (7)

و كسانى كه كافر شدند، مرگ بر آنان! و اعمالشان نابود باد! (8)

این بخاطر آن است كه از آنچه خداوند نازل كرده كراهت داشتند; از این رو خدا اعمالشان را حبط و نابود كرد! (9)

آیا در زمین سیر نكردند تا ببینند عاقبت كسانى كه قبل از آنان بودند چگونه بود؟! خداوند آنها را هلاك كرد; و براى كافران امثال این مجازاتها خواهد بود! (10)

این براى آن است كه خداوند مولا و سرپرست كسانى است كه ایمان آوردند; اما كافران مولایى ندارند! (11)

خداوند كسانى را كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایى از بهشت مى‏كند كه نهرها از زیر (درختانش) جارى است; در حالى كه كافران از متاع زودگذر دنیا بهره مى‏گیرند و همچون چهارپایان مى‏خورند، و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست! (12)

و چه بسیار شهرهایى كه از شهرى كه تو را بیرون كرد نیرومندتر بودند; ما همه آنها را نابود كردیم و هیچ یاورى نداشتند! (13)

آیا كسى كه دلیل روشنى از سوى پروردگارش دارد، همانند كسى است كه زشتى اعمالش در نظرش آراسته شده و از هواى نفسشان پیروى مى‏كنند؟! (14)

توصیف بهشتى كه به پرهیزگاران وعده داده شده، چنین است: در آن نهرهایى از آب صاف و خالص كه بدبو نشده، و نهرهایى از شیر كه طعم آن دگرگون نگشته، و نهرهایى از شراب (طهور) كه مایه لذت نوشندگان است، و نهرهایى از عسل مصفاست، و براى آنها در آن از همه انواع میوه‏ها وجود دارد; و (از همه بالاتر) آمرزشى است از سوى پروردگارشان! آیا اینها همانند كسانى هستند كه همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده مى‏شوند كه اندرونشان را از هم متلاشى مى‏كند؟! (15)

گروهى از آنان به سخنانت گوش فرامى‏دهند، اما هنگامى كه از نزد تو خارج مى‏شوند به كسانى كه علم و دانش به آنان بخشیده شده (از روى استهزا) مى‏گویند: «(این مرد) الان چه گفت؟!» آنها كسانى هستند كه خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هواى نفسشان پیروى كرده‏اند (از این رو چیزى نمى‏فهمند)! (16)

كساني كه هدايت يافته‏اند خداوند بر هدايتشان مي‏افزايد، و روح تقوي به آنها مي‏بخشد. (۱۷)

آیا آنها ( كافران) جز این انتظارى دارند كه قیامت ناگهان فرا رسد (آنگاه ایمان آورند)، در حالى كه هم‏اكنون نشانه‏هاى آن آمده است; اما هنگامى كه بیاید، تذكر (و ایمان) آنها سودى نخواهد داشت! (18)

پس بدان كه معبودى جز «الله‏» نیست; و براى گناه خود و مردان و زنان باایمان استغفار كن! و خداوند محل حركت و قرارگاه شما را مى‏داند! (19)

كسانى كه ایمان آورده‏اند مى‏گویند: «چرا سوره‏اى نازل نمى‏شود (كه در آن فرمان جهاد باشد)؟ !» اما هنگامى كه سوره واضح و روشنى نازل مى‏گردد كه در آن سخنى از جنگ است، منافقان بیماردل را مى‏بینى كه همچون كسى كه در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه مى‏كنند; پس مرگ و نابودى براى آنان سزاوارتر است! (20)

(ولى) اطاعت و سخن سنجیده براى آنان بهتر است; و اگر هنگامى كه فرمان جهاد قطعى مى‏شود به خدا راست گویند (و از در صدق و صفا درآیند) براى آنها بهتر مى‏باشد! (21)

اگر (از این دستورها) روى گردان شوید، جز این انتظار مى‏رود كه در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندى كنید؟! (22)

آنها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته، گوشهایشان را كر و چشمهایشان را كور كرده است! (23)

آیا آنها در قرآن تدبر نمى‏كنند، یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟! (24)

كسانى كه بعد از روشن شدن هدایت براى آنها، پشت به حق كردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاى طولانى فریفته است! (25)

این بخاطر آن است كه آنان به كسانى كه نزول وحى الهى را كراهت داشتند گفتند: «ما در بعضى از امور از شما پیروى مى‏كنیم؟» در حالى كه خداوند پنهانكارى آنان را مى‏داند. (26)

حال آنها چگونه خواهد بود هنگامى كه فرشتگان (مرگ) بر صورت و پشت آنان مى‏زنند و جانشان را مى‏گیرند؟! (27)

این بخاطر آن است كه آنها از آنچه خداوند را به خشم مى‏آورد پیروى كردند، و آنچه را موجب خشنودى اوست كراهت داشتند; از این رو (خداوند) اعمالشان را نابود كرد! (28)

آیا كسانى كه در دلهایشان بیمارى است گمان كردند خدا كینه‏هایشان را آشكار نمى‏كند؟! (29)

و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان مى‏دهیم تا آنان را با قیافه‏هایشان بشناسى، هر چند مى‏توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى; و خداوند اعمال شمارا مى‏داند! (30)

ما همه شما را قطعا مى‏آزمائیم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از میان شما كیانند، و اخبار شما را بیازماییم! (31)

آنان كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن‏شدن هدایت براى آنان (باز) به مخالفت با رسول (خدا) برخاستند، هرگز زیانى به خدا نمى‏رسانند و (خداوند) بزودى اعمالشان را نابود مى‏كند! (32)

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! اطاعت كنید خدا را، و اطاعت كنید رسول (خدا) را، و اعمال خود را باطل نسازید! (33)

كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند سپس در حال كفر از دنیا رفتند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. (34)

پس هرگز سست نشوید و (دشمنان را) به صلح (ذلت‏بار) دعوت نكنید در حالى كه شما برترید، و خداوند با شماست و چیزى از (ثواب) اعمالتان را كم نمى‏كند! (35)

زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى است; و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه كنید، پاداشهاى شما را مى‏دهد و اموال شما را نمى‏طلبد، (36)

چرا كه هر گاه اموال شما را مطالبه كند و حتى اصرار نماید، بخل مى‏ورزید; و كینه و خشم شما را آشكار مى‏سازد! (37)

آرى، شما همان گروهى هستید كه براى انفاق در راه خدا دعوت مى‏شوید، بعضى از شما بخل مى‏ورزند; و هر كس بخل ورزد، نسبت به خود بخل كرده است; و خداوند بى‏نیاز است و شما همه نیازمندید; و هرگاه سرپیچى كنید، خداوند گروه دیگرى را جاى شما مى‏آورد پس آنها مانند شما نخواهند بود (و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق مى‏كنند). (38)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس