به نام خدا كه رحمتش بى ‏اندازه است ‏و مهربانى ‏اش هميشگى.

حم(1)

اين كتابى نازل شده از سوى خدا است كه رحمتش بى‏اندازه است و مهربانى‏اش هميشگى.(2)

كتابى است كه آياتش در نهايت روشنى بيان شده است ، [به زبانى] فصيح و گويا براى مردمى كه اهل معرفت‏اند ؛(3)

مژده دهنده و بيم دهنده است . ولى بيشتر آنان [از اين درياى معارف] روى گرداندند و به گوشِ [جان] نمى‏شنوند .(4)

و گفتند : دل‏هاى ما از [درك] حقايقى كه ما را به آن مى‏خوانى در پوشش‏هاى سختى است ، و در گوش‏هاى ما سنگينى است ، و ميان ما و تو پرده‏اى وجود دارد ، بنابراين تو كار خود را انجام بده و ما هم كار خود را انجام مى‏دهيم .(5)

 بگو : من بشرى مانند شما هستم ، [نه از جنسى ديگر كه سخنم را نفهميد] به من وحى مى‏شود كه معبود شما فقط خداى يكتاست ، پس [با دورى از افراط و تفريط] به سوى او رو كنيد ، و از او آمرزش بخواهيد ، و واى بر مشركان ؛ (6)

آنان كه زكات نمى‏دهند و آخرت را انكار مى‏كنند .(7)

 بى‏ترديد كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند ، براى آنان پاداشى هميشگى است .(8)

بگو : آيا شما به كسى كه زمين را در دو روز آفريد كفر مى‏ورزيد ، و براى او همتايانى قرار مى‏دهيد ؟ ! [ساحت مقدسش از اين پيرايه‏ها پاك است] آن [توانمندى كه زمين را آفريد] پروردگار جهانيان است .(9)

و در روى زمين كوه‏هاى استوارى پديد آورد ، و در آن منافع فراوانى آفريد و رزق [روزى خوارانش] را در آن به مدت چهار دوره [بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان] تقدير كرد [آن هم] يكسان و به اندازه براى خواهندگان .(10)

آن گاه آهنگ آفرينش آسمان كرد ، در حالى كه به صورت دود بود ، پس به آن و به زمين گفت : خواه يا ناخواه بياييد . آن دو گفتند : فرمانبردار آمديم .(11)

پس آنها را در دو روز به صورت هفت آسمان به انجام رسانيد [و استوار ساخت] ، و در هر آسمانى كار آن را وحى كرد ، و آسمان دنيا را با چراغ‏هايى آرايش داديم و] از استراق سمع شيطان‏ها]حفظ كرديم ، اين است اندازه‏گيرى تواناى شكست‏ناپذير و دانا .(12)

اگر روى گرداندند ، بگو : من شما را از صاعقه‏اى[مرگبار] چون صاعقه عاد و ثمود بيم مى‏دهم .(13)

هنگامى كه پيامبران از پيش رو و پشت سرشان به سوى آنان آمدند [و گفتند ]: كه جز خدا را نپرستيد . گفتند : اگر پروردگار ما مى‏خواست [كه ما مؤمن شويم و او را بپرستيم] فرشتگانى نازل مى‏كرد [تا دعوتش را به ما ابلاغ كنند] ؛ بنابراين ما به آنچه شما به آن فرستاده شده‏ايد كافريم .(14)

اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبّر كردند و گفتند : نيرومندتر از ما كيست ؟ آيا ندانستند خدايى كه آنان را آفريد از آنان نيرومندتر است ؟ و [به گمان اينكه نيرومندتر از آنان وجود ندارد]همواره آيات ما را انكار مى‏كردند .(15)

سرانجام تندبادى سخت و سرد در روزهايى شوم بر آنان فرستاديم تا در زندگى دنيا عذاب خوارى را به آنان بچشانيم ، و بى‏ترديد عذاب آخرت رسوا كننده‏تر است و آنان [در آن روز] يارى نخواهند شد .(16)

و اما ثموديان ، پس آنان را هدايت كرديم ، ولى آنان كوردلى را بر هدايت ترجيح دادند ، نهايتاً به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى‏شدند ، بانگ عذاب خواركننده آنان را فراگرفت ؛(17)

و كسانى كه ايمان آورده و همواره پرهيزكارى مى‏كردند ، نجات داديم .(18)

و [ياد كن] روزى كه دشمنان خدا را به سوى آتش جمع مى‏كنند ، پس آنان را از حركت باز مى‏دارند [تا گروه‏هاى ديگر به آنان ملحق شوند] . (19)

وقتى به آتش مى‏رسند ، گوش و چشم و پوستشان به اعمالى كه همواره انجام مى‏دادند گواهى مى‏دهند (20)

و آنان به پوستشان مى‏گويند : چرا بر ضد ما گواهى داديد ؟ مى‏گويند : همان خدايى كه هر موجودى را به سخن آورد ، ما را گويا ساخت ، و او شما را نخستين بار آفريد و به سوى او بازگردانده مى‏شويد .(21)

و شما [هنگام ارتكاب گناه در دنيا] از اينكه مبادا گوش و چشم و پوستتان بر ضد شما گواهى دهند ، پنهان نمى‏شديد ، بلكه گمان كرديد كه خدا بسيارى از آنچه را كه [در خلوت] مرتكب مى‏شديد ، نمى‏داند ! !(22)

و اين گمانتان بود كه به پروردگارتان برديد [و همان] شما را هلاك كرد ، در نتيجه از زيانكاران شديد .(23)

پس اگر [بر همين حال] ايستادگى كنند ، جايگاهشان دوزخ است ، و اگر [براى به دست آوردن خشنودى خدا
]
عذرخواهى كنند ، عذرشان مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.(24)

[به خاطر كفر و طغيانشان] براى آنان همنشينانى [مفسد و تبهكار] گماشتيم كه لذايذ مادى و شهوانى حال و آينده را در نظرشان زيبا و دلربا جلوه دادند ، و فرمان عذاب بر آنان در [زمره] گروه‏هايى از جن و انس كه پيش از آنان گذشتند ، ثابت شد ، آنان بى‏ترديد زيانكارند . (25)

 كافران گفتند : به اين قرآن گوش ندهيد و [هنگام قرائتش] سخنان لهو و بيهوده [و سر و صداهاى بى‏معنا] در آن افكنيد [تا كسى نشنود !] شايد كه پيروز شويد .(26)

به يقين كافران را عذابى سخت مى‏چشانيم ، و بى‏ترديد آنان را بر پايه بدترين اعمالى كه همواره مرتكب مى‏شدند كيفر مى‏دهيم .(27)

اين آتش كيفر دشمنان خدا است، براى آنان در آتش دوزخ سرايى هميشگى است ، كيفرى است [ويژه و سخت] ، براى اينكه همواره آيات ما را انكار مى‏كردند .(28)

و كافران مى‏گويند : اى پروردگار ما آنان كه از گروه جنّ و انس ما را گمراه كردند ، به ما نشان بده تا زير پاى خود گذاريم ، براى اينكه از پست‏ترينان شوند . (29)

بى‏ترديد كسانى كه گفتند : پروردگار ما خداست ؛ سپس [در ميدان عمل بر اين حقيقت] استقامت ورزيدند ، فرشتگان بر آنان نازل مى‏شوند [و مى‏گويند ] مترسيد و اندوهگين نباشيد شما را به بهشتى كه وعده مى‏دادند ، بشارت باد . (30)

ما در زندگى دنيا و آخرت ، ياران و دوستان شمائيم ، آنچه دلتان بخواهد ، در بهشت براى شما فراهم است ، و در آن هر چه را بخواهيد ، براى شما موجود است . (31)

رزق آماده‏اى از سوى آمرزنده مهربان است .(32)

و خوش گفتارتر از كسى كه به سوى خدا دعوت كند و كار شايسته انجام دهد كيست؟ و گويد : من از تسليم شدگان [در برابر فرمان‏ها و احكام خدا] هستم (33)

نيكى و بدى يكسان نيست. [بدى را] با بهترين شيوه دفع كن ؛ [با اين برخورد متين و نيك] ناگاه كسى كه ميان تو و او دشمنى است [چنان شود] كه گويى دوستى نزديك و صميمى است .(34)

اين بهترين شيوه را جز كسانى كه [در زمينه خودسازى و تزكيه] پايدارى كردند ، نمى‏يابند ، و جز كسانى كه بهره بزرگى [از ايمان و تقوا] دارند به آن نمى‏رسند ؛(35)

و اگر وسوسه‏اى از سوى شيطان تو را تحريك كند [كه از اين بهترين شيوه دست بردارى] به خدا پناه ببر ؛ بى‏ترديد او شنوا و داناست .(36)

از نشانه‏هاى [ربوبيت و قدرت] او شب و روز و خورشيد و ماه است ؛ نه براى خورشيد سجده كنيد و نه براى ماه ، براى خدايى كه آنها را آفريد ، سجده كنيد ، اگر فقط خواهان پرستش او هستيد؛(37)

اگر [از پرستش خداى يكتا] تكبّر ورزند ، پس [بايد بدانند چنين نيست كه پرستش كننده‏اى براى او وجود ندارد ،] كسانى كه نزد پروردگار تواند [از فرشتگانى كه شمار آنان را جز خدا نمى‏داند] شب و روز براى او تسبيح مى‏گويند و [از تسبيح‏گويى]خسته نمى‏شوند . (38)

و از [ديگر] نشانه‏هاى او اين است كه تو زمين را خشك و بى‏گياه مى‏بينى ، پس هنگامى كه باران بر آن نازل مى‏كنيم ، به شدت به جنبش درآيد و نشو و نما كند . بى‏ترديد كسى كه زمين مرده را زنده كرد ، يقيناً مردگان را زنده مى‏كند ؛ زيرا او بر هر كارى تواناست .(39)

مسلماً كسانى كه مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعى‏اش تغيير مى‏دهند [و به تفسير و تأويلى نادرست متوسل مى‏شوند] بر ما پوشيده نيستند . آيا كسى را كه در آتش مى‏افكنند ، بهتر است يا كسى كه روز قيامت در حال ايمنى[از هر بلا و شرّى] مى‏آيد ؟ هر چه مى‏خواهيد انجام دهيد ، بى‏ترديد او به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست .(40)

كسانى كه به اين قرآن هنگامى كه به سويشان آمد كافر شدند [به عذابى سخت دچار مى‏شوند] بى‏ترديد قرآن كتابى است شكست‏ناپذير ، (41)

كه هيچ باطلى از پيش رو و پشت سرش به سوى آن نمى‏آيد ، نازل شده از سوى حكيم و ستوده است .(42)

جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده است ، به تو گفته نمى‏شود ؛ مسلماً پروردگارت صاحب آمرزش وداراى عذابى دردناك است ؛ (43)

و اگر آن را قرآنى غير عربى قرار داده بوديم قطعاً مى‏گفتند : چرا آياتش در نهايت روشنى بيان نشده است ، آيا [قرآنى] غير عربى [و نامفهوم] براى [مردمى] عرب زبان [و فصيح ؟ !] بگو : اين كتاب براى كسانى كه ايمان آورده‏اند ، سراسر هدايت و درمان است ، و كسانى كه ايمان نمى‏آورند در گوششان سنگينى است ، و آن [با همه آشكارى‏اش] بر آنان پوشيده و نامفهوم است ؛ اينانند كه [گويى] از جايى دور ندايشان مى‏دهند .(44)

به يقين ما به موسى كتاب عطا كرديم پس در آن اختلاف شد [كه از پيشگاه حق آمده يا ساختگى است] ، و اگر از سوى پروردگارت فرمانى [بر مهلت يافتنشان] پيشى نگرفته بود ، بى‏ترديد ميانشان [به هلاكت] حكم شده بود ؛ و اينان هم [چون قوم موسى] نسبت به قرآن در ترديدى سخت هستند . (45)

كسى كه كار شايسته انجام دهد ، به سود خود اوست ، و كسى كه مرتكب زشتى شود به زيان خود اوست ، و پروردگارت ستمكار به بندگان نيست . (46)

آگاهى به قيامت [و اينكه چه زمانى برپا مى‏شود و چه خواهد شد] فقط ويژه اوست ؛ و ميوه‏ها از غلاف‏هايشان بيرون نمى‏آيند ، و هيچ ماده‏اى باردار نمى‏شود و بارش را به دنيا نمى‏آورد مگر به دانش او . و روزى كه [خدا] مشركان را ندا مى‏دهد : شريكانى كه براى من مى‏پنداشتيد ، كجايند ؟ مى‏گويند : [پس از روشن شدن حقايق بر ما] قاطعانه به تو اعلام مى‏كنيم كه هيچ گواهى‏دهنده‏اى در ميان ما [مبنى بر اينكه تو را شريكى هست] وجود ندارد ؛(47)

و آنچه را از پيش [به عنوان شريكان خدا]مى‏پرستيدند از نظرشان گم و ناپديد مى‏شود و يقين مى‏كنند كه آنان را هيچ راه گريزى [از عذاب] نيست .(48)

انسان از درخواست رفاه خسته نمى‏شود ، واگر آسيبى به او رسد به شدت مأيوس و نااميد مى‏شود ؛(49)

و اگر او را از سوى خود پس از آسيبى كه به او رسيده خوشى و رفاه بچشانيم قاطعانه مى‏گويد : اين [رفاه] ويژه من است [و به خاطر لياقتم به من رسيده است] و گمان نمى‏كنم كه قيامت برپا شود ، و [به فرض برپا شدن] اگر مرا به سوى پروردگارم باز گردانند، براى من نزد او پاداشى نيكوتر خواهد بود ! ما يقيناً كسانى را كه كافر شدند به اعمالى كه انجام داده‏اند ، آگاه خواهيم كرد ، و قطعاً از عذابى سخت به آنان مى‏چشانيم .(50)

و هنگامى كه به انسان نعمت عطا مى‏كنيم [از طاعت و عبادت] روى بر مى‏گرداند و [با كبر و نخوت] از ما دور مى‏شود ، و چون آسيبى به او رسد [براى برطرف شدنش] به دعاى فراوان و طولانى روى مى‏آورد ؛(51)

بگو : به من خبر دهيد : اگر [قرآن] از سوى خدا باشد و سپس شما به آن كافر شويد ، چه كسى گمراه‏تر از آن خواهد بود كه در مخالفتى دور [از منطق و صواب] قرار دارد ؟(52)

به زودى نشانه‏هاى خود را در كرانه‏هاى جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن شود كه بى‏ترديد او حق است . آيا بس نيست كه پروردگارت [با ارائه كردن حقايق تكوينى و دلايل طبيعى] بر همه چيز گواه است [كه تنها او آفريننده و بى‏نياز است و غير او مخلوق و از هر جهت نيازمند به اوست] . (53)

آگاه باش ! آنان به لقاء پروردگارشان در ترديدند[و[آگاه باش ! كه يقيناً او به همه چيز [با قدرت و دانش بى‏نهايتش] احاطه دارد (54)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس