به نام خداوند بخشنده بخشایشگر!

ستایش مخصوص خداوندى است آفریننده آسمانها و زمین، كه فرشتگان را رسولانى قرار داد داراى بالهاى دوگانه و سه‏گانه و چهارگانه، او هر چه بخواهد در آفرینش مى‏افزاید، و او بر هر چیزى تواناست! (۱)

هر رحمتى را خدا به روى مردم بگشاید، كسى نمى‏تواند جلو آن را بگیرد; و هر چه را امساك كند، كسى غیر از او قادر به فرستادن آن نیست; و او عزیز و حكیم است! (۲)

اى مردم! به یاد آورید نعمت خدا را بر شما; آیا آفریننده‏اى جز خدا هست كه شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟! هیچ معبودى جز او نیست; با این حال چگونه به سوى باطل منحرف مى‏شوید؟! (۳)

اگر تو را تكذیب كنند (غم مخور، موضوع تازه‏اى نیست) پیامبران پیش از تو نیز تكذیب شدند; و همه كارها بسوى خدا بازمى‏گردد. (۴)

اى مردم! وعده خداوند حق است; مبادا زندگى دنیا شما را بفریبد، و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به (كرم) خدا مغرور سازد! (۵)

البته شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید; او فقط حزبش را به این دعوت مى‏كند كه اهل آتش سوزان (جهنم) باشند! (۶)

كسانى كه راه كفر پیش گرفتند، براى آنان عذابى سخت است; و كسانى كه ایمان آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست! (۷)

آیا كسى كه عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و زیبا مى‏بیند (همانند كسى است كه واقع را آنچنان كه هست مى‏یابد)؟! خداوند هر كس را بخواهد گمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدایت مى‏كند; پس جانت به خاطر شدت تاسف بر آنان از دست نرود; خداوند به آنچه انجام مى‏دهند داناست! (۸)

خداوند كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهایى را به حركت درآورند; سپس ما این ابرها را به سوى زمین مرده‏اى راندیم و به وسیله آن، زمین را پس از مردنش زنده مى‏كنیم; رستاخیز نیز همین گونه است! (۹)

كسى كه خواهان عزت است (باید از خدا بخواهد چرا كه) تمام عزت براى خداست; سخنان پاكیزه به سوى او صعود مى‏كند، و عمل صالح را بالا مى‏برد; و آنها كه نقشه‏هاى بد مى‏كشند، عذاب سختى براى آنهاست و مكر (و تلاش افسادگرانه) آنان نابود مى‏شود (و به جایى نمى‏رسد) ! (۱۰)

خداوند شما را از خاكى آفرید، سپس از نطفه‏اى; سپس شما را بصورت زوجهایى قرار داد; هیچ جنس ماده‏اى باردار نمى‏شود و وضع حمل نمى‏كند مگر به علم او، و هیچ كس عمر طولانى نمى‏كند، یا از عمرش كاسته نمى‏شود مگر اینكه در كتاب (علم خداوند) ثبت است; اینها همه براى خداوند آسان است. (۱۱)

دو دریا یكسان نیستند: این یكى دریایى است كه آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است، و آن یكى شور و تلخ و گلوگیر; (اما) از هر دو گوشتى تازه مى خورید و وسایل زینتى استخراج كرده مى‏پوشید; و كشتیها را در آن مى‏بینى كه آنها را مى‏شكافند (و به سوى مقصد پیش مى‏روند) تا از فضل خداوند بهره‏گیرید، و شاید شكر (نعمتهاى او را) بجا آورید! (۱۲)

او شب را در روز داخل مى‏كند و روز را در شب; و خورشید و ماه را مسخر (شما) كرده، هر یك تا سرآمد معینى به حركت خود ادامه مى‏دهد; این است خداوند، پروردگار شما; حاكمیت (در سراسر عالم) از آن اوست: و كسانى را كه جز او مى‏خوانید (و مى‏پرستید) حتى به اندازه پوست نازك هسته خرما مالك نیستند! (۱۳)

اگر آنها را بخوانید صداى شما را نمى‏شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسـخ نمى‏گویند; و روز قیامت، شرك (و پرستش) شما را منكر مى‏شوند، و هیچ كس مانند (خداوند آگاه و) خبیر تو را (از حقایق) با خبر نمى‏سازد! (۱۴)

اى مردم شما (همگى) نیازمند به خدائید; تنها خداوند است كه بى‏نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است! (۱۵)

اگر بخواهد شما را مى‏برد و خلق جدیدى مى‏آورد; (۱۶)

و این براى خداوند مشكل نیست! (۱۷)

هیچ گنهكارى بار گناه دیگرى را بر دوش نمى‏كشد; و اگر شخص سنگین‏بارى دیگرى را براى حمل گناه خود بخواند، چیزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزدیكان او باشد! تو فقط كسانى را بیم‏مى‏دهى كه از پروردگار خود در پنهانى مى‏ترسند و نماز را برپا مى‏دارند; و هر كس پاكى (و تقوا) پیشه كند، نتیجه آن به خودش بازمى‏گردد; و بازگشت (همگان) به سوى خداست! (۱۸)

و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند، (۱۹)

و نه ظلمتها و روشنایى، (۲۰)

و نه سایه (آرامبخش) و باد داغ و سوزان! (۲۱)

و هرگز مردگان و زندگان یكسان نیستند! خداوند پیام خود را به گوش هر كس بخواهد مى‏رساند، و تو نمى‏توانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفته‏اند برسانى! (۲۲)

تو فقط انذاركننده‏اى، (اگر ایمان نیاورند نگران نباش، وظیفه‏ات را انجام ده.) (۲۳)

ما تو را بحق براى بشارت و انذار فرستادیم; و هر امتى در گذشته انذاركننده‏اى داشته است! (۲۴)

اگر تو را تكذیب كنند (عجیب نیست); كسانى كه پیش از آنان بودند (نیز پیامبران خود را) تكذیب كردند; آنها با دلایل روشن و كتابهاى پند و موعظه و كتب آسمانى روشنگر (مشتمل بر معارف و احكام) به سراغ آنان آمدند (اما كوردلان ایمان نیاوردند). (۲۵)

سپس من كافران را (بعد از اتمام حجت) گرفتم (و سخت مجازات كردم); مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟! (۲۶)

آیا ندیدى خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد كه بوسیله آن میوه‏هایى رنگارنگ (از زمین) خارج ساختیم و از كوه‏ها نیز (به لطف پروردگار) جاده‏هایى آفریده شده سفید و سرخ و به رنگهاى مختلف و گاه به رنگ كاملا سیاه! (۲۷)

و از انسانها و جنبندگان و چهارپایان انواعى با رنگهاى مختلف، (آرى) حقیقت چنین است: از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى‏ترسند; خداوند عزیز و غفور است! (۲۸)

كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى‏كنند و نماز را برپا مى‏دارند و از آنچه به آنان روزى داده‏ایم پنهان و آشكار انفاق مى‏كنند، تجارتى (پرسود و) بى‏زیان و خالى از كساد را امید دارند. (۲۹)

(آنها این اعمال صالح را انجام مى‏دهند) تا خداوند اجر و پاداش كامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید كه او آمرزنده و شكرگزار است! (۳۰)

و آنچه از كتاب به تو وحى كردیم حق است و تصدیق‏كننده و هماهنگ با كتب پیش از آن; خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست! (۳۱)

سپس این كتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم; (اما) از میان آنها عده‏اى بر خود ستم كردند، و عده‏اى میانه رو بودند،و گروهى به اذن خدا در نیكیها (از همه) پیشى گرفتند، و این، همان فضیلت بزرگ است! (۳۲)

(پاداش آنان) باغهاى جاویدان بهشت است كه در آن وارد مى‏شوند در حالى كه با دستبندهایى از طلا و مروارید آراسته‏اند، و لباسشان در آنجا حریر است! (۳۳)

آنها مى‏گویند: «حمد (و ستایش) براى خداوندى است كه اندوه را از ما برطرف ساخت; پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است! (۳۴)

همان كسى كه با فضل خود ما را در این سراى اقامت (جاویدان) جاى داد كه نه در آن رنجى به ما مى‏رسد و نه سستى و واماندگى! (۳۵)

و كسانى كه كافر شدند، آتش دوزخ براى آنهاست; هرگز فرمان مرگشان صادر نمى‏شود تا بمیرند، و نه چیزى از عذابش از آنان تخفیف داده مى‏شود; این گونه هر كفران‏كننده‏اى را كیفر مى‏دهیم! (۳۶)

آنها در دوزخ فریاد مى‏زنند: «پروردگارا! ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهیم غیر از آنچه انجام مى‏دادیم!» (در پاسـخ به آنان گفته مى‏شود:) آیا شما را به اندازه‏اى كه هر كس اهل تذكر است در آن متذكر مى‏شود عمر ندادیم، و انذاركننده (الهى) به سراغ شما نیامد؟! اكنون بچشید كه براى ظالمان هیچ یاورى نیست! (۳۷)

خداوند از غیب آسمانها و زمین آگاه است، و آنچه را در درون دلهاست مى‏داند! (۳۸)

اوست كه شما را جانشینانى در زمین قرار داد; هر كس كافر شود، كفر او به زیان خودش خواهد بود، و كافران را كفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزى نمى‏افزاید، و (نیز) كفرشان جز زیان و خسران چیزى بر آنها اضافه نمى‏كند! (۳۹)

بگو: «این معبودانى را كه جز خدا مى‏خوانید به من نشان دهید چه چیزى از زمین را آفریده‏اند، یا اینكه شركتى در (آفرینش و مالكیت) آسمانها دارند؟! یا به آنان كتابى (آسمانى) داده‏ایم و دلیلى از آن براى (شرك) خود دارند؟نه هیچ یك از اینها نیست، ظالمان فقط وعده‏هاى دروغین به یكدیگر مى‏دهند! (۴۰)

خداوند آسمانها و زمین را نگاه مى‏دارد تا از نظام خود منحرف نشوند; و هرگاه منحرف گردند، كسى جز او نمى‏تواند آنها را نگاه دارد، او بردبار و غفور است! (۴۱)

آنان با نهایت تاكید به خدا سوگند خوردند كه اگر پیامبرى انذاركننده به سراغشان آید، هدایت یافته‏ترین امتها خواهند بود; اما چون پیامبرى براى آنان آمد، جز فرار و فاصله‏گرفتن از (حق) چیزى بر آنها نیفزود! (۴۲)

اینها همه بخاطر استكبار در زمین و نیرنگهاى بدشان بود; اما این نیرنگها تنها دامان صاحبانش را مى‏گیرد; آیا آنها چیزى جز سنت پیشینیان و (عذابهاى دردناك آنان) را انتظار دارند؟! هرگز براى سنت خدا تبدیل نخواهى یافت، و هرگز براى سنت الهى تغییرى نمى‏یابى! (۴۳)

آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت كسانى كه پیش از آنها بودند چگونه بود؟! همانها كه از اینان قویتر (و نیرومندتر) بودند; نه چیزى در آسمانها و نه چیزى در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت; او دانا و تواناست! (۴۴)

اگر خداوند مردم را به سبب كارهایى كه انجام داده‏اند مجازات كند، جنبنده‏اى را بر پشت زمین باقى نخواهد گذاشت! ولى (به لطفش) آنها را تا سرآمد معینى تاخیر مى‏اندازد (و مهلت اصلاح مى‏دهد) اما هنگامى كه اجل آنان فرا رسد، (خداوند هر كس را به مقتضاى عملش جزا مى‏دهد) او نسبت به بندگانش بیناست (و از اعمال و نیات همه آگاه است)! (۴۵)

 


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس