به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

الم (۱)

آیا مردم گمان كردند همین كه بگویند: «ایمان آوردیم‏»، به حال خود رها مى‏شوند و آزمایش نخواهند شد؟! (۲)

ما كسانى را كه پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان مى‏كنیم); باید علم خدا درباره كسانى كه راست مى‏گویند و كسانى كه دروغ مى‏گویند تحقق یابد! (۳)

آیا كسانى كه اعمال بد انجام مى‏دهند گمان كردند بر قدرت ما چیره خواهند شد؟! چه بد داورى مى‏كنند! (۴)

كسى كه امید به لقاء الله (و رستاخیز) دارد (باید در اطاعت فرمان او بكوشد!) زیرا سرآمدى را كه خدا تعیین كرده فرامى‏رسد; و او شنوا و داناست! (۵)

كسى كه جهاد و تلاش كند، براى خود جهاد مى‏كند; چرا كه خداوند از همه جهانیان بى نیاز است. (۶)

و كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دادند، گناهان آنان را مى‏پوشانیم (و مى‏بخشیم) و آنان را به بهترین اعمالى كه انجام مى‏دادند پاداش مى‏دهیم. (۷)

ما به انسان توصیه كردیم كه به پدر و مادرش نیكى كند، و اگر آن دو (مشرك باشند و) تلاش كنند كه براى من همتایى قائل شوى كه به آن علم ندارى، از آنها پیروى مكن! بازگشت شما به سوى من است، و شما را از آنچه انجام مى‏دادید با خبر خواهم ساخت! (۸)

و كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دادند، آنها را در زمره صالحان وارد خواهیم كرد! (۹)

و از مردم كسانى هستند كه مى‏گویند: «به خدا ایمان آورده‏ایم!» اما هنگامى كه در راه خدا شكنجه و آزار مى‏بینند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى‏شمارند (و از آن سخت وحشت مى‏كنند); ولى هنگامى كه پیروزى از سوى پروردگارت (براى شما) بیاید، مى‏گویند: «ما هم با شما بودیم (و در این پیروزى شریكیم)»!! آیا خداوند به آنچه در سینه‏هاى جهانیان است آگاه‏تر نیست؟! (۱۰)

مسلما خداوند مؤمنان را مى‏شناسد، و به یقین منافقان را (نیز) مى‏شناسد. (۱۱)

و كافران به مؤمنان گفتند: «شما از راه ما پیروى كنید، (و اگر گناهى دارد) ما گناهانتان را بر عهده خواهیم گرفت!» آنان هرگز چیزى از گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت; آنان به یقین دروغگو هستند! (۱۲)

آنها بار سنگین (گناهان) خویش را بر دوش مى‏كشند، و (همچنین) بارهاى سنگین دیگرى را اضافه بر بارهاى سنگین خود; و روز قیامت به یقین از تهمتهائى كه مى‏بستند سوال خواهند شد! (۱۳)

و ما نوح را بسوى قومش فرستادیم; و او را در میان آنان هزار سال مگر پنجاه سال، درنگ كرد; اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فراگرفت در حالى كه ظالم بودند. (۱۴)

ما او و سرنشینان كشتى را رهایى بخشیدیم، و آن را آیتى براى جهانیان قرار دادیم! (۱۵)

ما ابراهیم را (نیز) فرستادیم، هنگامى كه به قومش گفت: «خدا را پرستش كنید و از (عذاب) او بپرهیزید كه این براى شما بهتر است اگر بدانید! (۱۶)

شما غیر از خدا فقط بتهایى (از سنگ و چوب) را مى‏پرستید و دروغى به هم مى‏بافید; آنهایى را كه غیر از خدا پرستش مى‏كنید، مالك هیچ رزقى براى شما نیستند; روزى را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش كنید و شكر او را بجا آورید كه بسوى او بازگشت داده مى‏شوید! (۱۷)

اگر شما (مرا) تكذیب كنید (جاى تعجب نیست)، امتهایى پیش از شما نیز (پیامبرانشان را) تكذیب كردند; وظیفه فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشكار نیست‏». (۱۸)

آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز مى‏كند، سپس بازمى‏گرداند؟! این كار براى خدا آسان است! (۱۹)

بگو: «در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز كرده است؟ سپس خداوند (به همین‏گونه) جهان آخرت را ایجاد مى‏كند; یقینا خدا بر هر چیز توانا است! (۲۰)

هر كس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات مى‏كند، و هر كس را بخواهد مورد رحمت قرارمى‏دهد; و شما را به سوى او بازمى‏گردانند. (۲۱)

شما هرگز نمى‏توانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید; و براى شما جز خدا، ولى و یاورى نیست!» (۲۲)

كسانى كه به آیات خدا و دیدار او كافر شدند، از رحمت من مایوسند; و براى آنها عذاب دردناكى است! (۲۳)

اما جواب قوم او ( ابراهیم) جز این نبود كه گفتند: «او را بكشید یا بسوزانید!» ولى خداوند او را از آتش رهایى بخشید; در این ماجرا نشانه‏هایى است براى كسانى كه ایمان مى‏آورند. (۲۴)

(ابراهیم) گفت: «شما غیر از خدا بتهایى براى خود انتخاب كرده‏اید كه مایه دوستى و محبت میان شما در زندگى دنیا باشد; سپس روز قیامت از یكدیگر بیزارى مى‏جویید و یكدیگر را لعن مى‏كنید; و جایگاه (همه) شما آتش است و هیچ یار و یاورى براى شما نخواهد بود!» (۲۵)

و لوط به او ( ابراهیم) ایمان آورد، و (ابراهیم) گفت: «من بسوى پروردگارم هجرت مى‏كنم كه او صاحب قدرت و حكیم است!» (۲۶)

و (در اواخر عمر،) اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و نبوت و كتاب آسمانى را در دودمانش قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است! (۲۷)

و لوط را فرستادیم هنگامى كه به قوم خود گفت: «شما عمل بسیار زشتى انجام مى‏دهید كه هیچ یك از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است! (۲۸)

آیا شما به سراغ مردان مى‏روید و راه (تداوم نسل انسان) را قطع مى‏كنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام مى‏دهید؟! «اما پاسـخ قومش جز این نبود كه گفتند:» اگر راست مى‏گویى عذاب الهى را براى ما بیاور! (۲۹)

(لوط) عرض كرد: «پروردگارا! مرا در برابر این قوم تبهكار یارى فرما!» (۳۰)

و هنگامى كه فرستادگان ما (از فرشتگان) بشارت (تولد فرزند) براى ابراهیم آوردند، گفتند: س‏خ‏للّهما اهل این شهر و آبادى را (و به شهرهاى قوم لوط اشاره كردند) هلاك خواهیم كرد، چرا كه اهل آن ستمگرند!» (۳۱)

(ابراهیم) گفت: «در این آبادى لوط است!» گفتند: «ما به كسانى كه در آن هستند آگاهتریم! او و خانواده‏اش را نجات مى‏دهیم; جز همسرش كه در میان قوم (گنهكار) باقى خواهد ماند.» (۳۲)

هنگامى كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد; گفتند:«نترس و غمگین مباش، ما تو و خانواده‏ات را نجات خواهیم داد، جز همسرت كه در میان قوم باقى مى‏ماند. (۳۳)

ما بر اهل این شهر و آبادى به خاطر گناهانشان، عذابى از آسمان فرو خواهیم ریخت!» (۳۴)

و از این آبادى نشانه روشنى (و درس عبرتى) براى كسانى كه مى‏اندیشند باقى گذاردیم! (۳۵)

و ما بسوى «مدین‏»، برادرشان «شعیب‏» را فرستادیم; گفت: «اى قوم من! خدا را بپرستید، و به روز بازپسین امیدوار باشید، و در زمین فساد نكنید(۳۶)

(ولى) آنها او را تكذیب كردند، و به این سبب زلزله آنان را فراگرفت، و بامدادان در خانه‏هاى خود به رو در افتاده و مرده بودند! (۳۷)

ما طایفه «عاد» و «ثمود» را نیز (هلاك كردیم)، و مساكن (ویران شده) آنان براى شما آشكار است; شیطان اعمالشان را براى آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه (خدا) بازداشت در حالى كه بینا بودند. (۳۸)

و «قارون‏» و «فرعون‏» و «هامان‏» را نیز هلاك كردیم; موسى با دلایل روشن به سراغشان آمد، اما آنان در زمین برترى جویى كردند، ولى نتوانستند بر خدا پیشى گیرند! (۳۹)

ما هر یك از آنان را به گناهانشان گرفتیم، بر بعضى از آنها طوفانى از سنگریزه فرستادیم، و بعضى از آنان را صیحه آسمانى فروگرفت، و بعضى دیگر را در زمین فرو بردیم، و بعضى را غرق كردیم; خداوند هرگز به آنها ستم نكرد، ولى آنها خودشان بر خود ستم مى‏كردند! (۴۰)

مثل كسانى كه غیر از خدا را اولیاى خود برگزیدند، مثل عنكبوت است كه خانه‏اى براى خود انتخاب كرده; در حالى كه سست‏ترین خانه‏هاى خانه عنكبوت است اگر مى‏دانستند! (۴۱)

خداوند آنچه را غیر از او مى‏خوانند مى‏داند، و او شكست‏ناپذیر و حكیم است. (۴۲)

اینها مثالهایى است كه ما براى مردم مى‏زنیم، و جز دانایان آن را درك نمى‏كنند. (۴۳)

خداوند، آسمانها و زمین را بحق آفرید; و در این آیتى است براى مؤمنان. (۴۴)

آنچه را از كتاب (آسمانى) به تو وحى شده تلاوت كن، و نماز را برپا دار، كه نماز (انسان را) از زشتیها و گناه بازمى‏دارد، و یاد خدا بزرگتر است; و خداوند مى‏داند شما چه كارهایى انجام مى‏دهید! (۴۵)

با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نیكوتر است مجادله نكنید، مگر كسانى از آنان كه ستم كردند; و (به آنها) بگویید: «ما به تمام آنچه از سوى خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده‏ایم، و معبود ما و شما یكى است، و ما در برابراو تسلیم هستیم!» (۴۶)

و این گونه، كتاب ( قرآن) را بر تو نازل كردیم، كسانى كه كتاب (آسمانى)به آنها داده‏ایم به این كتاب ایمان مى‏آورند; و بعضى از این گروه ( مشركان) نیز به آن مؤمن مى‏شوند; و آیات ما را جز كافران انكار نمى‏كنند. (۴۷)

تو هرگز پیش از این كتابى نمى‏خواندى، و با دست خود چیزى نمى‏نوشتى، مبادا كسانى كه در صدد (تكذیب و) ابطال سخنان تو هستند، شك و تردید كنند! (۴۸)

ولى این آیات روشنى است كه در سینه دانشوران جاى دارد; و آیات ما را جز ستمگران انكار نمى‏كنند! (۴۹)

گفتند: «چرا معجزاتى از سوى پروردگارش بر او نازل نشده؟بگو: «معجزات همه نزد خداست (و به فرمان او نازل مى‏شود، نه به میل من و شما); من تنها بیم دهنده‏اى آشكارم! (۵۰)

آیا براى آنان كافى نیست كه این كتاب را بر تو نازل كردیم كه پیوسته بر آنها تلاوت مى‏شود؟! در این، رحمت و تذكرى است براى كسانى كه ایمان مى‏آورند (و این معجزه بسیار واضحى است) . (۵۱)

بگو: «همین بس كه خدا میان من و شما گواه است; آنچه را در آسمانها و زمین است مى‏داند; و كسانى كه به باطل ایمان آوردند و به خدا كافر شدند زیانكاران واقعى هستند! (۵۲)

آنان با شتاب از تو عذاب را مى‏طلبند; و اگر موعد مقررى تعیین نشده بود، عذاب (الهى) به سراغ آنان مى‏آمد; و سرانجام این عذاب بطور ناگهانى بر آنها نازل مى‏شود در حالى كه نمى‏دانند (و غافلند). (۵۳)

آنان با عجله از تو عذاب مى‏طلبند، در حالى كه جهنم به كافران احاطه دارد! (۵۴)

آن روز كه عذاب (الهى) آنها را از بالاى سر و پایین پایشان فرامى‏گیرد و به آنها ید: «بچشید آنچه را عمل مى‏كردید» (روز سخت و دردناكى براى آنهاست!) (۵۵)

اى بندگان من كه ایمان آورده‏اید! زمین من وسیع است، پس تنها مرا بپرستید (و در برابر فشارهاى دشمنان تسلیم نشوید)! (۵۶)

هر انسانى مرگ را مى‏چشد، سپس شما را بسوى ما بازمى‏گردانند. (۵۷)

و كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دادند، آنان را در غرفه‏هایى از بهشت جاى مى‏دهیم كه نهرها در زیر آن جارى است; جاودانه در آن خواهند ماند; چه خوب است پاداش عمل‏كنندگان! (۵۸)

همانها كه (در برابر مشكلات) صبر (و استقامت) كردند و بر پروردگارشان توكل مى‏كنند. (۵۹)

چه بسا جنبنده‏اى كه قدرت حمل روزى خود را ندارد، خداوند او و شما را روزى مى‏دهد; و او شنوا و داناست. (۶۰)

و هر گاه از آنان بپرسى: «چه كسى آسمانها و زمین را آفریده، و خورشید و ماه را مسخر كرده است؟» مى‏گویند: «الله‏»! پس با این حال چگونه آنان را (از عبادت خدا) منحرف مى‏سازند؟! (۶۱)

خداوند روزى را براى هر كس از بندگانش بخواهد گسترده مى‏كند، و براى هر كس بخواهد محدود مى‏سازد; خداوند به همه چیز داناست! (۶۲)

و اگر از آنان بپرسى: «چه كسى از آسمان آبى فرستاد و بوسیله آن زمین را پس از مردنش زنده كرد؟ مى‏گویند: «الله‏»! بگو: «حمد و ستایش مخصوص خداست!»اما بیشتر آنها نمى‏دانند. (۶۳)

این زندگى دنیا چیزى جز سرگرمى و بازى نیست; و زندگى واقعى سراى آخرت است، اگر مى‏دانستند! (۶۴)

هنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخلاص مى‏خوانند (و غیر او را فراموش مى‏كنند); اما هنگامى كه خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز مشرك مى‏شوند! (۶۵)

(بگذار) آنچه را (از آیات) به آنها داده‏ایم انكار كنند و از لذات زودگذر زندگى بهره گیرند; اما بزودى خواهند فهمید! (۶۶)

آیا ندیدند كه ما حرم امنى (براى آنها) قرار دادیم در حالى كه مردم را در اطراف آنان (در بیرون این حرم) مى‏ربایند؟! آیا به باطل ایمان مى‏آورند و نعمت خدا را كفران مى‏كنند؟! (۶۷)

چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آنكه به سراغش آمده تكذیب نماید؟! آیا جایگاه كافران در دوزخ نیست؟! (۶۸)

و آنها كه در راه ما (با خلوص نیت) جهاد كنند، قطعا به راه‏هاى خود، هدایتشان خواهیم كرد; و خداوند با نیكوكاران است. (۶۹)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس