به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

المر، اینها آیات كتاب (آسمانى) است; و آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، حق است; ولى بیشتر مردم ایمان نمى‏آورند! (۱)

خدا همان كسى است كه آسمانها را، بدون ستونهایى كه براى شما دیدنى باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را در كف قدرت گرفت); و خورشید و ماه را مسخر ساخت، كه هر كدام تا زمان معینى حركت دارند! كارها را او تدبیر مى‏كند; آیات را (براى شما) تشریح مى‏نماید; شاید به لقاى پروردگارتان یقین پیدا كنید! (۲)

و او كسى است كه زمین را گسترد; و در آن كوه‏ها و نهرهایى قرار داد; و در آن از تمام میوه‏ها دو جفت آفرید; (پرده سیاه) شب را بر روز مى‏پوشاند; در اینها آیاتى است براى گروهى كه تفكر مى‏كنند! (۳)

و در روى زمین، قطعاتى در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند; و (نیز) باغهایى از انگور و زراعت و نخلها، (و درختان میوه گوناگون) كه گاه بر یك پایه مى‏رویند و گاه بر دو پایه; (و عجیب‏تر آنكه) همه آنها از یك آب سیراب مى‏شوند! و با این حال، بعضى از آنها را از جهت میوه بر دیگرى برترى مى‏دهیم; در اینها نشانه‏هایى است براى گروهى كه عقل خویش را به كار مى‏گیرند! (۴)

و اگر (از چیزى) تعجب مى‏كنى، عجیب گفتار آنهاست كه مى‏گویند: «آیا هنگامى كه ما خاك شدیم، (بار دیگر زنده مى‏شویم و) به خلقت جدیدى بازمى‏گردیم؟!» آنها كسانى هستند كه به پروردگارشان كافر شده‏اند; و آنان غل و زنجیرها در گردنشان است; و آنها اهل دوزخند، و جاودانه در آن خواهند ماند! (۵)

آنها پیش از حسنه (و رحمت)، از تو تقاضاى شتاب در سیئه (و عذاب) مى‏كنند; با اینكه پیش از آنها بلاهاى عبرت انگیز نازل شده است! و پروردگار تو نسبت به مردم -با اینكه ظلم مى‏كنند- داراى مغفرت است; و (در عین حال،) پروردگارت داراى عذاب شدید است! (۶)

كسانى كه كافر شدند مى‏گویند: «چرا آیه (و معجزه‏اى) از پروردگارش بر او نازل نشده؟!» تو فقط بیم دهنده‏اى! و براى هر گروهى هدایت كننده‏اى است (;و اینها همه بهانه است، نه براى جستجوى حقیقت)! (۷)

خدا از جنین‏هایى كه هر (انسان یا حیوان) ماده‏اى حمل مى‏كند آگاه است; و نیز از آنچه رحمها كم مى‏كنند (و پیش از موعد مقرر مى‏زایند)، و هم از آنچه افزون مى‏كنند (و بعد از موقع میزایند); و هر چیز نزد او مقدار معینى دارد. (۸)

او از غیب و شهود آگاه، وبزرگ و متعالى است! (۹)

براى او یكسان است كسانى از شما كه پنهانى سخن بگویند، یا آن را آشكار سازند; و كسانى كه شبانگاه مخفیانه حركت مى‏كنند، یا در روشنایى روز. (۱۰)

براى انسان، مامورانى است كه پى در پى، از پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا ( حوادث غیر حتمى) حفظ مى‏كنند; (اما) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتى) را تغییر نمى‏دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامى كه خدا اراده سوئى به قومى (بخاطر اعمالشان) كند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد; و جز خدا، سرپرستى نخواهند داشت! (۱۱)

او كسى است كه برق را به شما نشان مى‏دهد، كه هم مایه ترس است و هم مایه امید; و ابرهاى سنگین‏بار ایجاد مى‏كند! (۱۲)

و رعد، تسبیح و حمد او مى‏گوید; و (نیز) فرشتگان از ترس او! و صاعقه‏ها را مى‏فرستد; و هر كس را بخواهد گرفتار آن مى‏سازد، (در حالى كه آنها با مشاهده این همه آیات الهى، باز هم) درباره خدا به مجادله مشغولند! و او قدرتى بى‏انتها (و مجازاتى دردناك) دارد! (۱۳)

دعوت حق از آن اوست! و كسانى را كه (مشركان) غیر از خدا مى‏خوانند، (هرگز) به دعوت آنها پاسـخ نمى‏گویند! آنها همچون كسى هستند كه كفهاى (دست) خود را به سوى آب مى‏گشاید تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسید! و دعاى كافران، جز در ضلال (و گمراهى) نیست! (۱۴)

تمام كسانى كه در آسمانها و زمین هستند -از روى اطاعت یا اكراه- و همچنین سایه‏هایشان، هر صبح و عصر براى خدا سجده مى‏كنند. (۱۵)

بگو: «چه كسى پروردگار آسمانها و زمین است؟» بگو: «الله(سپس) بگو: «آیا اولیا (و خدایانى) غیر از او براى خود برگزیده‏اید كه (حتى) مالك سود و زیان خود نیستند (تا چه رسد به شما؟!); س‏ذللّه بگو: «آیا نابینا و بینا یكسانند؟! یا ظلمتها و نور برابرند؟! آیا آنها همتایانى براى خدا قرار دادند بخاطر اینكه آنان همانند خدا آفرینشى داشتند، و این آفرینشها بر آنها مشتبه شده است؟بگو: «خدا خالق همه چیز است; و اوست یكتا و پیروز!» (۱۶)

خداوند از آسمان آبى فرستاد; و از هر دره و رودخانه‏اى به اندازه آنها سیلابى جارى شد; سپس سیل بر روى خود كفى حمل كرد; و از آنچه (در كوره‏ها،) براى به دست آوردن زینت آلات یا وسایل زندگى، آتش روى آن روشن مى‏كنند نیز كفهایى مانند آن به وجود مى‏آید -خداوند، حق و باطل را چنین مثل مى‏زند!- اما كفها به بیرون پرتاب مى‏شوند، ولى‏آنچه به مردم سود مى‏رساند ( آب یا فلز خالص ) در زمین مى‏ماند; خداوند اینچنین مثال مى‏زند! (۱۷)

براى آنها كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند، (سرانجام و) نتیجه نیكوتر است; و كسانى كه دعوت او را اجابت نكردند، (آنچنان در وحشت عذاب الهى فرو مى‏روند، كه) اگر تمام آنچه روى زمین است، و همانندش، از آن آنها باشد، همه را براى رهایى از عذاب مى‏دهند! (ولى از آنها پذیرفته نخواهد شد!)براى آنها حساب بدى است; و جایگاهشان جهنم، و چه بد جایگاهى است! (۱۸)

آیا كسى كه مى‏داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند كسى است كه نابیناست؟! تنها صاحبان اندیشه متذكر مى‏شوند... (۱۹)

آنها كه به عهد الهى وفا مى‏كنند، و پیمان را نمى‏شكنند... (۲۰)

و آنها كه پیوندهایى را كه خدا دستور به برقرارى آن داده، برقرار میدارند; و از پروردگارشان مى‏ترسند; و از بدى حساب (روز قیامت) بیم دارند... (۲۱)

و آنها كه بخاطر ذات (پاك) پروردگارشان شكیبایى مى‏كنند; و نماز را برپا مى‏دارند; و از آنچه به آنها روزى داده‏ایم، در پنهان و آشكار، انفاق مى‏كنند; و با حسنات، سیئات را از میان مى‏برند; پایان نیك سراى دیگر،از آن آنهاست... (۲۲)

(همان) باغهاى جاویدان بهشتى كه وارد آن مى‏شوند; و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها; و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏گردند... (۲۳)

(و به آنان مى‏گویند:) سلام بر شما بخاطر صبر و استقامتتان! چه نیكوست سرانجام آن سرا(ى جاویدان)! (۲۴)

آنها كه عهد الهى را پس از محكم كردن مى‏شكنند، و پیوندهایى را كه خدا دستور به برقرارى آن داده قطع مى‏كنند، و در روى زمین فساد مى‏نمایند، لعنت براى آنهاست; و بدى (و مجازات) سراى آخرت! (۲۵)

خدا روزى را براى هر كس بخواهد (و شایسته بداند) وسیع، براى هر كس بخواهد (و مصلحت بداند،) تنگ قرارمى‏دهد; ولى آنها ( كافران) به زندگى دنیا، شاد (و خوشحال) شدند; در حالى كه زندگى دنیا در برابر آخرت، متاع ناچیزى است! (۲۶)

كسانى كه كافر شدند مى‏گویند: «چرا آیه (و معجزه)اى از پروردگارش بر او نازل نشده است؟! س‏ذللّه بگو: «خداوند هر كس را بخواهد گمراه، و هر كس را كه بازگردد، به سوى خودش هدایت مى‏كند! (كمبودى در معجزه‏ها نیست; لجاجت آنها مانع است!)» (۲۷)

آنها كسانى هستند كه ایمان آورده‏اند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است; آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش مى‏یابد! (۲۸)

آنها كه ایمان آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند، پاكیزه‏ترین (زندگى)نصیبشان است; و بهترین سرانجامها! (۲۹)

همان گونه (كه پیامبران پیشین را مبعوث كردیم،) تو را به میان امتى فرستادیم كه پیش از آنها امتهاى دیگرى آمدند و رفتند، تا آنچه را به تو وحى نموده‏ایم بر آنان بخوانى، در حالى كه به رحمان ( خداوندى كه رحمتش همگان را فراگرفته) كفر مى‏ورزند; بگو: «او پروردگار من است! معبودى جز او نیست! بر او توكل كردم; و بازگشتم بسوى اوست!» (۳۰)

اگر بوسیل; قرآن، كوه‏ها به حركت درآیند یا زمینها قطعه قطعه شوند، یا بوسیل; آن با مردگان سخن گفته شود، (باز هم ایمان نخواهند آورد!) ولى همه كارها در اختیار خداست! آیا آنها كه ایمان آورده‏اند نمى‏دانند كه اگر خدا بخواهد همه مردم را (به اجبار) هدایت مى‏كند (اما هدایت اجبارى سودى ندارد)! و پیوسته بلاهاى كوبنده‏اى بر كافران بخاطر اعمالشان وارد مى‏شود، و یا بنزدیكى خانه آنها فرود مى‏آید، تا وعده (نهایى) خدا فرا رسد; به یقین خداوند در وعد; خود تخلف نمى‏كند! (۳۱)

(تنها تو را استهزا نكردند،) پیامبران پیش از تورا نیز مورد استهزا قرار دادند; من به كافران مهلت دادم; سپس آنها را گرفتم; دیدى مجازات من چگونه بود؟! (۳۲)

آیا كسى كه بالاى سر همه ایستاده، (و حافظ و نگهبان و مراقب همه است،) و اعمال همه را مى‏بییند (،همچون كسى است كه هیچ یك از این صفات را ندارد)؟! آنان براى خدا همتایانى قرار دادند; بگو: «آنها را نام ببرید! آیا چیزى را به او خبر مى‏دهید كه از وجود آن در روى زمین بى‏خبر است، یا سخنان ظاهرى (و تو خالى) مى‏گویید؟!» (نه، شریكى براى خدا وجود ندارد;) بلكه در نظر كافران، دروغهایشان زینت داده شده، (و بر اثر ناپاكى درون، چنین مى‏پندارند كه واقعیتى دارد;) و آنها از راه (خدا) بازداشته شده‏اند; و هر كس را خدا گمراه كند، راهنمایى براى او وجود نخواهد داشت! (۳۳)

در دنیا، براى آنها عذابى (دردناك) است; و عذاب آخرت سخت‏تر است; و در برابر (عذاب) خدا، هیچ كس نمى‏تواند آنها را نگه دارد! (۳۴)

توصیف بهشتى كه به پرهیزگاران وعده داده شده، (این است كه) نهرهاى آب از زیر درختانش جارى است، میوه آن همیشگى، و سایه‏اش دائمى است; این سرانجام كسانى است كه پرهیزگارى پیشه كردند; و سرانجام كافران، آتش است! (۳۵)

كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده‏ایم، از آنچه بر تو نازل شده، خوشحالند; و بعضى از احزاب (و گروه‏ها)، قسمتى از آن را انكار مى‏كنند; بگو: «من مامورم كه «الله‏» را بپرستم; و شریكى براى او قائل نشوم! به سوى او دعوت مى‏كنم; و بازگشت من بسوى اوست!» (۳۶)

همان‏گونه (كه به پیامبران پیشین كتاب آسمانى دادیم،) بر تو نیز این (قرآن) را بعنوان فرمان روشن و صریحى نازل كردیم; و اگر از هوسهاى آنان -بعد از آنكه آگاهى براى تو آمده- پیروى كنى، هیچ كس در برابر خدا، از تو حمایت و جلوگیرى نخواهد كرد. (۳۷)

ما پیش از تو (نیز) رسولانى فرستادیم; و براى آنها همسران و فرزندانى قرار دادیم; و هیچ رسولى نمى‏توانست ا(ز پیش خود) معجزه‏اى بیاورد، مگر بفرمان خدا! هر زمانى نوشته‏اى دارد (و براى هر كارى، موعدى مقرر است)! (۳۸)

خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى‏كند; و «ام الكتاب‏» ( لوح محفوظ) نزد اوست! (۳۹)

و اگر پاره‏اى از مجازاتها را كه به آنها وعده مى‏دهیم به تو نشان دهیم، یا (پیش از فرا رسیدن این مجازاتها) تو را بمیرانیم، در هر حال تو فقط مامور ابلاغ هستى; و حساب (آنها) برماست. (۴۰)

« آیا ندیدند كه ما پیوسته به سراغ زمین مى‏آییم و از اطراف (و جوانب) آن كم مى‏كنیم؟! (و جامعه‏ها، تمدنها، و دانشمندان تدریجا از میان مى‏روند.) و خداوند حكومت مى‏كند; و هیچ كس را یاراى جلوگیرى یا رد احكام او نیست; و او سریع الحساب است! (۴۱)

پیش از آنان نیز كسانى طرحها و نقشه‏ها كشیدند; ولى تمام طرحها و نقشه‏ها از آن خداست! او از كار هر كس آگاه است; و بزودى كفار مى‏دانند سرانجام (نیك و بد) در سراى دیگر از آن كیست! (۴۲)

آنها كه كافر شدند مى‏گویند: «تو پیامبر نیستى!» بگو: «كافى است كه خداوند، و كسى كه علم كتاب (و آگاهى بر قرآن) نزد اوست، میان من و شما گواه باشند!» (۴۳)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس