به نام خداوند بخشنده مهربان

هنگامي که آن واقعه بزرگ (قيامت) واقع مي‌گردد. ( 1 )

 که در وقوعش هيچ کذب و جاي هيچ شک و ريب نيست. ( 2 )

 آن روز (قومي را به دوزخ) خوار و ذليل کند و (طايفه‌اي را به جنّت) سربلند و رفيع گرداند(3)

آن‌گاه که زمين شديد به حرکت و لرزه در آيد. ( 4 )

 و کوههاي سخت متلاشي شوند. ( 5 )

 و مانند ذرّات گرد در هوا پراکنده گردند. ( 6 )

 و شما خلايق بر سه دسته مختلف شويد. ( 7 )

 گروهي راستان، اصحاب يمين باشند که چقدر حالشان (در بهشت ابد) نيکوست! ( 8 )

 و گروهي ناراستان، اصحاب شومي و شقاوتند که چقدر روزگارشان (در دوزخ) سخت است. ( 9 )

 و (طايفه سوم) آنان که (مشتاقانه در ايمان) بر همه پيشي گرفتند و (در اطاعت خدا و رسول) مقام تقدم يافتند. ( 10 )

 آنان به حقيقت مقربان درگاهند. ( 11 )

 آنان در بهشت پرنعمت جاوداني متنعّمند. ( 12 )

 آنها جمعي بسيار از امم پيشينيان هستند. ( 13 )

 و عدّه قليلي از متأخّران (يا بسياري از مقدّمان امّت محمّد ص و قليلي از مردم آخر زمان اين امّت باشند). ( 14 )

 آنان بر سريرهاي زربفت مرصّع به انواع جواهر تکيه زنند. ( 15 )

 همه (شادان) با ياران و دوستان رو به روي يکديگر بر آن سريرهاي عزّت مي‌نشينند. ( 16 )

 و پسراني زيبا که حسن و جوانيشان هميشگي و ابدي است گرد آنها به خدمت مي‌گردند(17)

با کوزه‌ها (ي بلورين) و مشربه‌ها (ي زرّين) و جامهاي پر از شراب ناب. ( 18 )

 نه هرگز از آنها (هر چه نوشند) دردسري يابند و نه مستي عقل و رنج خمار کشند. ( 19 )

 و ميوه خوش از هر چه برگزينند، ( 20 )

 و گوشت مرغان و هر غذا که مايل باشند، ( 21 )

 و زنان سيه چشم زيبا صورت، ( 22 )

 که (در بهاء و لطافت) چون درّ و لؤلؤ مکنونند (بر آنها مهيّاست). ( 23 )

 (اين نعمتهاي الهي) پاداش اعمال نيک آن بهشتيان است. ( 24 )

 نه آنجا هيچ حرفي لغو و بيهوده شنوند و نه به يکديگر گناهي بربندند. ( 25 )

هيچ جز سلام و تحيّت و احترام هم نگويند و نشنوند. ( 26 )

 و اصحاب يمين هم چه خوش روزگارند! ( 27 )

 در سايه درختان سدر پرميوه بي‌خار. ( 28 )

و درختان پربرگ سايه‌دار. ( 29 )

 و در سايه بلند درختان. ( 30 )

 و در طرف نهر آبهاي روان زلال. ( 31 )

 و ميوه‌هاي بسيار. ( 32 )

 که هيچ وقت منقطع نشود و هيچ کس بهشتيان را از آن ميوه‌ها منع نکند. ( 33 )

 و فرشهاي پربها (يا فراش و زنان زيبا). ( 34 )

 که آنها را ما در کمال حسن و زيبايي بيافريده‌ايم. ( 35 )

 و هميشه آن زنان را با کره گردانيده‌ايم. ( 36 )

 و شوهر دوست و با غنج و ناز و جوان و همسالان دلنواز. ( 37 )

 اين نعمتهاي بهشتي مخصوص اصحاب يمين است. ( 38 )

 که جمعي از پيشينيان، ( 39 )

 و جمعي از امت رسول آخر زمان هستند. ( 40 )

 و اما اصحاب شومي و شقاوت (که نامه عملشان به دست چپ است) چقدر روزگارشان سخت است! ( 41 )

 آنها در عذاب باد سموم و آب گرم باشند. ( 42 )

 و سايه‌اي از دود آتش دوزخ. ( 43 )

 که نه هرگز سرد شود و نه خوش نسيم گردد. ( 44 )

اين عذاب آنها را بدين سبب است که از اين پيش به ناز و نعمت پرداختند. ( 45 )

 و بر گناه بزرگ (شرک و عناد) لجاجت و اصرار داشتند. ( 46 )

 و دايم مي‌گفتند: آيا ما چون مرديم و خاک و استخوان پوسيده شديم باز هم ما زنده مي‌شويم؟ ( 47 )

 و آيا پدران گذشته ما زنده خواهند شد؟ ( 48 )

 بگو: البته تمام خلق اولين و آخرين، ( 49 )

 همه در وعده گاه روز معيّن محشر گرد آورده مي‌شوند. ( 50 )

 آن گاه شما اي گمراهان منکر (قيامت). ( 51 )

 از درخت زقّوم تلخ دوزخ البته خواهيد خورد. ( 52 )

 تا آنکه شکم را از آن پر مي‌سازيد. ( 53 )

 آن‌گاه همه از آب گرم جهنم بر روي آن مي‌آشامند. ( 54 )

 بدان‌سان از عطش، آن آب را مي‌نوشيد که شتران تشنه آب مي‌آشامند. ( 55 )

 اين است طعام و شراب کافران در روز جزا. ( 56 )

 ما شما را بيافريديم پس چرا تصديق نمي‌کنيد؟ ( 57 )

 آيا نديديد (و به حقيقت در نيافتيد) که نخست شما نطفه‌اي (بي‌قدر و قابليّت) بوديد؟ ( 58 )

 آيا شما خود آن نطفه را (به صورت فرزند انسان) مي‌آفرينيد يا ما آفريننده‌ايم؟ ( 59 )

 ما مرگ را بر همه شما مقدّر ساختيم و هيچ کس بر قدرت ما سبق نتواند برد. ( 60 )

 در اينکه شما را فاني کرده و خلقي ديگر مثل شما بيافرينيم و شما را به صورتي (در جهاني ديگر) که اکنون از آن بي‌خبريد برانگيزيم. ( 61 )

 و بي‌شک شما از نشأه اوّل خود آگاه شديد (که از عدم به وجودتان آورديم) پس چرا متذکر (عالم آخرت) نمي‌شويد؟ ( 62 )

 آيا ديديد تخمي را که در زمين مي‌کاريد؟ ( 63 )

 آيا شما آن تخم را مي‌رويانيد يا ما روياننده‌ايم؟ ( 64 )

 اگر ما بخواهيم کشت و زرع شما را خشک و تباه مي‌سازيم تا با حسرت و ندامت به سخنان بيهوده پردازيد. ( 65 )

 (و گوييد) که ما سخت در زيان و غرامت افتاديم. ( 66 )

 بلکه به کلي محروم گرديديم. ( 67 )

 آيا آبي را که شما مي‌نوشيد متوجهيد؟ ( 68 )

 آيا شما آن آب را از ابر فرو ريختيد يا ما نازل ساختيم؟ ( 69 )

 اگر مي‌خواستيم آن آب را شور و تلخ مي‌گردانيديم، پس چرا شکرگزاري نمي‌کنيد؟! ( 70 )

 آيا آتشي که روشن مي‌کنيد مي‌نگريد؟ ( 71 )

 آيا شما درخت آن را آفريديد يا ما آفريديم؟ ( 72 )

 ما آن را مايه پند و عبرت و توشه مسافران (کوه و بيابان عالم) گردانيديم. ( 73 )

 پس (اي رسول) به نام بزرگ خداي خود تسبيح گو. ( 74 )

 سوگند به مواقع نزول ستارگان (يا آيات کريمه قرآن). ( 75 )

 و اين سوگند اگر بدانيد بسي سوگند بزرگي است. ( 76 )

 که اين قرآن کتابي بسيار بزرگوار و سودمند و گرامي است. ( 77 )

 که در لوح محفوظ سرّ حق مقام دارد. ( 78 )

 که جز دست پاکان (و فهم خاصّان) بدان نرسد. ( 79 )

 تنزيلي از پروردگار عالم است. ( 80 )

 آيا با اين سخن (آسماني) باز انکار و نفاق مي‌ورزيد؟ ( 81 )

 و بهره خود را تکذيب آن قرار مي‌دهيد؟ ( 82 )

 پس چرا هنگامي که جان کسي به گلو رسد. ( 83 )

 و شما وقت مرگ (بر بالين آن مرده حاضريد و او را) مي‌نگريد. ( 84 )

 و ما به او از شما نزديکتريم ليکن شما بصيرت نداريد. ( 85 )

 پس چرا اگر حيات به دست شما و طبيعت است و شما را آفريننده‌اي نيست. ( 86 )

 روح را دوباره به بدن مرده باز نمي‌گردانيد اگر راست مي‌گوييد؟ ( 87 )

 پس (بدانيد آن که بميرد) اگر از مقربان درگاه خداست. ( 88 )

 آنجا در آسايش و نعمت و بهشت ابدي است. ( 89 )

 و اگر از اصحاب يمين است. ( 90 )

 پس (وي را بشارت دهيد که) تو را (از هر رنج و درد و الم) ايمني و سلامت است. ( 91 )

 و اما اگر از منکران و گمراهان است. ( 92 )

 نصيبش حميم جهنم است. ( 93 )

 و جايگاهش آتش دوزخ است. ( 94 )

 اين (وعد و وعيد) البته يقين و حق و حقيقت است. ( 95 )

 پس به نام بزرگ خداي خود تسبيح گوي. ( 96 )


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس