به نام خدا كه رحمتش بى‏ اندازه است ‏و مهربانى ‏اش هميشگى.

حم ( 1 )

 سوگند به [اين] کتاب روشنگر ( 2 )

 که ما آن را [به زبان] عربي [فصيح و گويا] قرار داديم تا [در آن] تعقّل کنند؛ ( 3 )

 و همانا که آن در امِّ الکتاب [که لوح محفوظ است] نزد ما بلند مرتبه و حکيم است. ( 4 )

 آيا براي اينکه شما قومي اسراف کاريد، قرآن را از شما دور کنيم و بازگردانيم؟! [نه اين کار را نمي کنيم تا بندگانمان از هدايت محروم نشوند] . ( 5 )

 و چه بسيار پيامبراني که در ميان پيشينيان [که مردمي اسراف کار بودند] فرستاديم [و به سبب اسرافشان از فرستادن پيامبر دريغ نکرديم؛] ( 6 )

 ولي هيچ پيامبري به سوي آنان نيامد مگر اينکه او را همواره مسخره مي کردند. ( 7 )

 پس ما نيرومندتر از اين اسراف کاران [زمان تو] را هلاک کرديم و سرگذشت پيشينيان [هلاک شده، در سوره هاي ديگر قرآن] گذشت. ( 8 )

 و اگر از آنان بپرسي آسمان ها و زمين را چه کسي آفريده است؟ قطعاً خواهند گفت: آنها را همان تواناي شکست ناپذير و دانا آفريد. ( 9 )

 همان که اين زمين را محل آرامش شما قرار داد و براي شما در آن، راه ها پديد آورد تا [به اهداف و مقاصدتان] راه يابيد. ( 10 )

و آنکه از آسمان آبي به اندازه نازل کرد، پس به وسيله آن سرزميني مرده را زنده کرديم، [و] همين گونه [درقيامت از گورها] بيرون آورده مي شويد؛ ( 11 )

 و آنکه همه جفت ها را آفريد، و براي شما از کشتي ها و چهارپايان و آنچه که سوارش مي شويد پديد آورد، ( 12 )

 تا بر پشت آنها قرار گيريد، سپس هنگامي که بر آنها سوار مي شويد نعمت پروردگارتان را به ياد آوريد و بگوييد: منزّه [از هر عيب و نقصي] است کسي که اين [وسايل سواري] را براي ما مسخّر و رام کرد، در حالي که ما را قدرت مسخّر کردن آنها نبود؛ ( 13 )

 و يقيناً ما به سوي پروردگارمان باز مي گرديم؛ ( 14 )

 و [مشرکان سبک مغز] براي خدا از ميان بندگانش قطعه اي و جزيي [به عنوان فرزند که از او جدا شده] قرار دادند؛ قطعاً انسان کفران کننده آشکاري است. ( 15 )

 آيا از آنچه خدا مي آفريند، دختراني براي خود برگرفته و شما را به داشتن پسران برگزيده است؟ (16)

و [در صورتي که] چون يکي از آنان را به [ولادت] دختري که شبيه و هم جنس خدا قرار داده مژده دهند در حالي که [دلش] پر از اندوه و خشم است، صورتش سياه مي شود! [چون علاوه بر اينکه دخترداري را دوست ندارد از آن ننگ دارد، اما همين دختر را به عنوان هم جنس و فرزند خدا قلمداد مي کند] !! ( 17 )

 آيا کسي را [شريک خدا قرار داده اند] که در زر و زيور پرورش يافته است و [هنگام] مجادله و بحث بيانش روشن نيست؟ ( 18 )

 و فرشتگان را که بندگان [خداي] رحمان اند، به پندار خود جنس ماده قرارداده اند، آيا زمان آفرينش آنان حضور داشتند [که بر ماده بودنشان گواهي مي دهند؟] به زودي گواهي آنان [در نامه اعمالشان] نوشته مي شود و [درباره آن] مورد بازپرسي قرار خواهند گرفت. ( 19 )

 و گفتند: اگر خدا مي خواست ما آنان را نمي پرستيديم. ادعايشان متکي بر هيچ [دليل] و دانشي نيست [و مايه اي جز جهل و ناداني ندارد]، فقط حدس مي زنند و دروغ مي بافند؛ ( 20 )

 يا مگر ما پيش از قرآن کتابي به آنان داده ايم که [براي اثبات ادعايشان] به آن تمسک مي جويند؟ (21)

  [نه] بلکه [هيچ دليلي بر حقّانيّت بت پرستي و شرک خود ندارند، بلکه دلگرمي آنان به آيينشان اين است که] گفتند: ما پدرانمان را بر آييني يافتيم و مسلماً ما هم با پيروي از آثارشان ره يافته ايم(22)

 [پيروي کورکورانه و جاهلانه مخصوص اينان نيست] و به همين گونه پيش از تو در هيچ شهري بيم دهنده اي نفرستاديم، مگر آنکه سران خوشگذران و مست و مغرورش گفتند: ما پدرانمان را بر آييني يافتيم و ما هم حتماً به آثارشان اقتدا مي کنيم. ( 23 )

 [بيم دهنده] گفت: آيا هر چند من آييني هدايت کننده تر از آييني که پدرانتان را بر آن يافته ايد، برايتان بياورم؟ گفتند: ما به آييني که به آن فرستاده شده ايد، کافريم! ( 24 )

 در نتيجه از آنان انتقام گرفتيم. پس با تأمل بنگر سرانجام تکذيب کنندگان چگونه بود. ( 25 )

 و [ياد کن] هنگامي را که ابراهيم به پدر و قومش گفت: من بي ترديد از آنچه مي پرستيد، بيزارم. (26)

) مگر کسي که مرا آفريده، که يقيناً او مرا هدايت مي کند، ( 27 )

 و توحيد و يکتاپرستي را در نسل هاي بعد از خود حقيقتي پايدار قرار داد، باشد که آنان [به سوي توحيد] بازگردند؛ ( 28 )

 [نه اينکه بازنگشتند و من هم از آنان انتقام نگرفتم] بلکه اينان [که در مکه آلوده به بت پرستي هستند] و پدرانشان را [از انواع نعمت ها] برخوردار کردم تا آنکه حق و فرستاده اي روشنگر [چون قرآن و محمّد] به سويشان آمد؛ ( 29 )

 و هنگامي که حق به سويشان آمد، گفتند: اين جادوست و ما به آن کافريم، ( 30 )

 و گفتند: اين قرآن چرا بر مردمي بزرگ از ميان يکي از اين دو شهر [مکه و طايف] نازل نشد؟! ( 31 )

 آيا آنان هستند که رحمت پروردگارت را تقسيم مي کنند؟ ما در زندگي دنيا معيشت آنان را ميانشان تقسيم کرده ايم، و برخي را از جهت درجات [فکري و مادي] بر برخي برتري داده ايم تا برخي از آنان برخي ديگر را [در امر معيشت و ساير امور] به خدمت گيرند؛ و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مي کنند، بهتر است. ( 32 )

 و اگر [بهره مندي کفار از انواع نعمت هاي مادي و تهيدستي مؤمنان، سبب] اين نبود که همه مردم [به خاطر ضعف ايمان و ناآگاه بودن به حقايق] بر محور کفر امتي واحد شوند، ما براي خانه هاي کافران به [خداي] رحمان سقف هايي از نقره قرار مي داديم و نردبان هايي که با آن بر بالاي خانه ها برآيند. ( 33 )

و براي خانه هايشان [نيز] درها و تخت هايي [از نقره مي ساختيم] که بر آن تکيه زنند، ( 34 )

 و [براي خانه ها و زندگي آنان] زر و زيور [قرار مي داديم]، ولي همه اين ها جز کالاي اندک زندگي دنيا نيست، و آخرت نزد پروردگارت براي پرهيزکاران است؛ ( 35 )

 و هر کس خود را از ياد [خداي] رحمان به کوردلي و حجاب باطن بزند، شيطاني بر او مي گماريم که آن شيطان ملازم و دمسازش باشد. ( 36 )

 و بي ترديد شيطان ها چنين کساني را از راه خدا باز مي دارند، در حالي که [با اين گمراهي سخت] گمان مي کنند راه يافتگان واقعي آنانند؛ ( 37 )

 تا زماني که [در قيامت] نزد ما آيند [به شيطانش] گويد: اي کاش ميان من و تو فاصله و دوري مشرق و مغرب بود، پس بد همنشيني بودي! ( 38 )

 و [به آنان گويند: امروز اين گفتگو و آرزوي دوري از شيطان] هرگز به شما سودي نمي دهد؛ زيرا [در دنيا] ستم ورزيديد [و] اکنون همه با هم در عذاب مشترک خواهيد بود؛ ( 39 )

پس آيا تو مي تواني [دعوتت را] به کران بشنواني، يا کوران و کساني را که در گمراهي آشکارند هدايت کني؟! ( 40 )

 پس اگر تو را از دنيا ببريم، يقيناً از اينان انتقام خواهيم گرفت، ( 41 )

 يا [اگر از دنيا نبريم] آنچه را از عذاب به آنان وعده کرده ايم به تو نشان خواهيم داد [در هر صورت ما آنان را عذاب مي کنيم]، و بي ترديد بر آنان چيره و مسلطيم؛ ( 42 )

 پس به آنچه بر تو وحي شده تمسک بجوي، يقيناً تو بر راهي راست قرار داري؛ ( 43 )

 و مسلماً [اين] قرآن براي تو و قوم تو مايه تذکر [و شرف و عزت] است، و سپس [درباره آن] بازخواست خواهيد شد. ( 44 )

 و از پيامبراني که پيش از تو فرستاده ايم بپرس که آيا به جاي [خدايِ] رحمان معبوداني که پرستش شوند، قرار داده ايم؟! ( 45 )

 و به راستي ما موسي را با نشانه هاي خود به سوي فرعون و سران و اشراف قومش فرستاديم، پس گفت: من فرستاده پروردگار جهانيانم؛ ( 46 )

 نهايتاً چون معجزه هاي ما را براي آنان آورد ناگاه آنان [از روي ريشخند] به آنان مي خنديدند. ( 47 )

ما هيچ معجزه اي را به آنان نشان نمي داديم مگر آنکه از مشابهش بزرگ تر بود، و آنان را به عذاب دنيايي گرفتار کرديم، باشد که بازگردند. ( 48 )

 و [وقتي گرفتار شدند] گفتند: اي جادوگر! پروردگارت را بر پايه عهدي که با تو کرده [که اگر ايمان آوريم عذاب را از ما بردارد] براي ما بخوان، که بي ترديد ما هدايت خواهيم يافت. ( 49 )

 هنگامي که عذاب را از آنان برطرف مي کرديم، ناگاه پيمان مي شکستند. ( 50 )

 و فرعون در ميان قومش ندا داد: گفت: اي قوم من! آيا حکومت و پادشاهي مصر ويژه من نيست و اين نهرها از زير [کاخ هاي] من به فرمان من روان نيستند؟ آيا [عظمت و حشمت من و فقر و تهيدستي موسي را] نمي بينيد؟! ( 51 )

 مگر نه اين است که من از اين کسي که خوار و بي مقدار است و نمي تواند روشن و گويا سخن گويد، بهترم؟ ( 52 )

 [اگر موسي، عزت، سربلندي، کرامت و شخصيت داشت] پس چرا دستبندهاي زرين و طلا بر او آويخته نشده است؟ يا چرا فرشتگاني [براي اثبات نبوتش] همراه او نيامده اند؟ ( 53 )

 پس او قومش را سبک مغز شمرد [و آنان را با وسوسه و اغواگري فريفت و خوارشان کرد] در نتيجه از او اطاعت کردند؛ زيرا آنان مردمي فاسق و نافرمان بودند. ( 54 )

 چون ما را به خشم آوردند از آنان انتقام گرفتيم، پس همه را غرق کرديم. ( 55 )

 در نتيجه آنان را پيشگامان [دوزخيان] و عبرتي براي آيندگان قرار داديم. ( 56 )

 و چون فرزند مريم [در آيات قرآن به نداشتن پدر به عنوان روح خدا و کلمة الله] مثل زده شد، ناگهان قوم [مشرک و بت پرست] تو نسبت به آن به مسخره و خنده فرياد برداشتند، ( 57 )

 و گفتند: آيا معبودان ما بهترند يا او. [ولي] آنان اين مقايسه را به عنوان مثل براي تو نزدند مگر از روي جدال بي منطق و ستيزه جويي [تو معبود بودن عيسي را نپذيرفته اي]، بلکه اينان گروهي ستيزه جو [و در جدال باطل بسيار سرسخت] هستند. ( 58 )

 او نبود جز بنده اي که به او نعمت [نبوّت و معجزات را] عطا کرديم و وي را براي بني اسرائيل نشانه اي بزرگ [از قدرت خود] قرار داديم [تا به وسيله او حق براي آنان روشن شود] . ( 59 )

 [ولادت، نبوّت و معجزات عيسي از قدرت ما عجيب نيست] و ما اگر بخواهيم برخي از شما را در زمين فرشتگاني قرار مي دهيم که جانشين [صاحب کمالاتي چون خود] باشند. ( 60 )

و عيسي [با ولادتي که ويژه او بود، و با معجزاتي چون شفا دادن کور مادرزاد، علاج بيماري برص، زنده کردن مردگان و دميدن روح در مجسمه گلي] سبب يقين به قيامت است، پس هرگز در وقوع آن ترديد مکنيد، و از من پيروي نماييد که اين است راه راست. ( 61 )

 و شيطان شما را [از راه راست] باز ندارد، بي ترديد او براي شما دشمني آشکار است. ( 62 )

 و هنگامي که عيسي دلايل روشن آورد، گفت: به راستي من براي شما حکمت آوردم، و تا براي شما [حکم] برخي [از عقايد و احکام] را که در آن اختلاف مي کنيد بيان کنم؛ بنابراين از خدا پروا کنيد و از من اطاعت نماييد. ( 63 )

 بي ترديد خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد که اين است راه راست. ( 64 )

 از ميان امت عيسي گروه هايي [درباره او و دينش] اختلاف کردند [و هر يک چون نسطوريه، ملکانيه، مرقوسيه و شمعونيه به عقيده اي خلاف حق پاي بند شدند، و آييني غير آيين مسيح را به عنوان آيين مسيح برگزيدند] پس واي بر کساني که [به آيات خدا] ستم ورزيدند از عذاب روزي دردناک. ( 65 )

 آيا جز اين انتظاري دارند که ناگاه قيامت در رسد در حالي که نمي فهمند؟ ( 66 )

 در آن روز دوستان دشمن يکديگرند مگر پرهيزکاران. ( 67 )

 [خدا آن روز به آنان گويد:] اي بندگان من! امروز نه بيمي بر شماست و نه اندوهگين مي شويد؛ ( 68

  همانان که به آيات ما ايمان آوردند و همواره تسليم [فرمان ها و احکام] ما بودند. ( 69 )

 [ندا آيد:] شما و همسرانتان در نهايت خوشحالي و شادماني به بهشت درآييد؛ ( 70 )

 ظرف هايي از طلا [که پر از طعام است] و جام هايي [زرين که پر از شراب طهور است] گرداگرد آنان مي گردانند، و در آنجا آنچه دل ها مي خواهد و چشم ها از آن لذّت مي برد، آماده است، و شما [اي پرهيزکاران!] در آن جاودانه ايد. ( 71 )

 اين بهشتي است که شما به پاداش اعمالي که همواره انجام مي داديد، ميراث يافتيد. ( 72 )

 شما را در آنجا ميوه هايي فراوان است که از آنها مي خوريد. ( 73 )

بي ترديد گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه اند. ( 74 )

 [عذاب را] از آنان سبک نگردانند و آنان در آنجا [از نجات خود] نوميدند، ( 75 )

 و ما بر آنان ستم نکرديم، ولي آنان خود ستمکار بودند، ( 76 )

 و فرياد مي زنند: اي مالکِ [دوزخ! بگو:] پروردگارت ما را بميراند [تا از اين عذاب نجات يابيم]. [مالک] مي گويد: يقيناً شما ماندني هستيد. ( 77 )

 به راستي ما حق را براي شما آورديم، ولي بيشتر شما حق را خوش نداشتيد، ( 78 )

 بلکه آنان کار [توطئه و نيرنگ بر ضد حق] را محکم کردند، پس ما هم کار [عذاب] را بر آنان محکم مي کنيم. ( 79 )

 آيا آنان گمان مي کنند که ما رازشان و سخنان در گوشي آنان را نمي شنويم؟ چرا مي شنويم و فرستادگان ما [که فرشتگان نويسنده اعمال اند] نزد آنان حاضرند [و اعمالشان و رازهايشان را] مي نويسند. ( 80 )

 [به مشرکان سبک مغز] بگو: اگر براي [خداي] رحمان فرزندي بود، من [در اين امت] نخستين پرستنده او بودم. ( 81 )

 منزّه است پروردگار آسمان ها و زمين، پروردگار عرش از آنچه [درباره او] توصيف مي کنند. ( 82 )

 آنان را واگذار تا [در گفتار و کردار باطل] فرو روند و [با کالاي بي ارزش دنيا] سرگرم بازي شوند تا آن روزشان را که وعده داده مي شوند ديدار کنند. ( 83 )

 و اوست که در آسمان ها معبود [واقعي] است و در زمين هم معبود [واقعي] است و او حکيم و داناست. ( 84 )

 هميشه سودمند و با برکت است کسي که مالکيّت و فرمانروايي آسمان ها و زمين و آنچه ميان آنهاست، فقط در سيطره اوست و آگاهي [به همه شؤون] قيامت نزد اوست و به او بازگردانده مي شويد. ( 85 )

 و کساني را که به جاي خدا مي پرستند، اختيار شفاعت ندارند، اختيار شفاعت فقط با کساني است که [از روي بصيرت] شهادت به حق داده اند و آنان [حقيقت حال کساني را که مي خواهند براي آنان شفاعت کنند] مي دانند. ( 86 )

 و اگر از آنان بپرسي: چه کسي آنان را آفريده است؟ يقيناً مي گويند: خدا. پس چگونه [از حق به باطل] منحرف مي شوند؟ (87)

 و [چگونه از شکايت پيامبر بي خبرند که] مي گويد: پروردگارا! اينان گروهي هستند که ايمان نمي آورند؛ ( 88 )

بنابراين از آنان روي بگردان و سلام جدايي [را به آنان] بگو، پس [سرانجام شقاوت بار خود و نتيجه کفر و عنادشان را] خواهند دانست. (89)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس