به نام خدا كه رحمتش بى ‏اندازه است‏ و مهربانى‏ اش هميشگى.

حم«

 عسق«2»

 اين‏گونه خداى تواناى شكست ‏ناپذير و حكيم به سوى تو و كسانى [از پيامبران] كه پيش از تو بودند وحى مى‏كند3»

 آنچه در آسمان ‏ها و زمين است ، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست ، و او بلند مرتبه و بزرگ است4»

نزديك است آسمان‏ها از فرازشان [به سبب عظمت وحى] بشكافند و فرشتگان پروردگارشان را همواره همراه با ستايش تسبيح مى‏گويند ، و براى كسانى كه در زمين هستند ، درخواست آمرزش مى‏كنند ؛ آگاه باشيد ! بى‏ترديد خدا بسيار آمرزنده و مهربان است5»

 كسانى كه غير خدا را سرپرستان و ياران خود گرفته‏اند ، خدا نگهبان و مراقب بر [اعمال و گفتار] آنان است و تو كارساز بر آنان نيستى6»

 و اين‏گونه قرآنى [به زبان فصيح و گويا به تو وحى كرديم تا] مردمِ [ام‏القرى] يعنى شهر مكه [ و كسانى را كه پيرامون آن هستند بيم دهى ، و آنان را از روز جمع شدن] كه روز قيامت است] و ترديدى در آن نيست بترسانى ، [روزى كه] گروهى در بهشت‏اند و گروهى در آتش سوزان7»

 اگر خدا مى‏خواست آنان را [از روى جبر بر محور هدايت] امت واحدى قرار مى‏داد ، ولى [هدايت اجبارى فاقد ارزش است] هر كه را بخواهد [در صورتى كه ستمكار به آيات خدا نباشد] در رحمت خود در آورد ؛ و ستمكاران را هيچ دوست و ياورى [كه از عذاب نجاتشان دهد] نيست8»

 آيا به جاى او معبودانى براى خود گرفته‏اند ؟ در حالى كه معبود واقعى خداست ، و تنها اوست كه مردگان را زنده مى‏كند و فقط اوست كه بر هر كارى تواناست ؛«9»

 و آنچه را [از امور دين و عقايد و احكام] در آن اختلاف داريد ، داورى‏اش با خداست . اين است خدا پروردگار من ، بر او توكل كردم و به او باز مى‏گردم10»

آفريننده آسمان‏ها و زمين است . از خودتان برايتان جفت‏هايى قرار داد ، و از چهارپايان هم جفت‏هايى آفريد . شما را با اين [تدبير حكيمانه] زياد مى‏كند . هيچ چيزى مانند او نيست و او شنوا و بيناست11»

 كليدهاى آسمان‏ها و زمين فقط در سيطره مالكيّت اوست . رزق را براى هر كس كه بخواهد وسعت مى‏دهد و يا تنگ مى‏گيرد . يقيناً او به همه چيز داناست12»

 از دين آنچه را به نوح سفارش كرده بود ، براى شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كرديم ؛ و آنچه ابراهيم و موسى و عيسى را به آن توصيه نموديم [اين است] كه دين را برپا داريد و در آن گروه گروه نشويد . بر مشركان دينى كه آنان را به آن مى‏خوانى گران است . خدا هر كس را بخواهد به سوى [اين] دين جلب مى‏كند ، و هر كسى كه به سوى او بازگردد هدايت مى‏كند ،«13»

 [جامعه‏هاى دينى در طول تاريخ] گروه گروه نشدند ، مگر پس از آنكه [نسبت به حقّانيّت دين به وسيله كتاب‏هاى آسمانى] آگاهى به سويشان آمد ، [اين پراكندگى و تفرقه به سبب] حسد و دشمنى ميان خودشان بود ، و اگر از سوى پروردگارت فرمانى [بر مهلت يافتنشان] تا زمانى معيّن پيشى نگرفته بود ، بى‏ترديد ميانشان [به نابودى] حكم شده بود . و يقيناً كسانى كه پس از آنان كتاب آسمانى [قرآن] را به ميراث يافتند ، نسبت به آن در ترديدى سخت هستند14»

 آنان را [به سوى همان آيينى كه به تو وحى شده] دعوت كن ، و همان گونه كه مأمورى [بر اين دعوت] استقامت كن ، و از هواهاى نفسانى آنان پيروى مكن و بگو : به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آوردم ، و مأمورم كه در ميان شما به عدالت رفتار كنم ؛ خدا پروردگار ما و شماست ؛ اعمال ما براى خود ما و اعمال شما براى خود شماست ؛ ديگر ميان ما و شما [پس از روشن شدن حقايق] هيچ برهانى نيست ؛ خدا ما و شما را [در عرصه قيامت] جمع مى‏كند ، و بازگشت [همه] به سوى اوست15»

كسانى كه درباره خدا پس از آنكه دعوتش [از سوى مردم منصف با تكيه بر عقل و فطرت] اجابت شده گفتگوى بى‏منطق مى‏كنند ، دليلشان [بر ضد حقايق] نزد پروردگارشان باطل است و از سوى خدا خشمى بر آنان است و براى آنان عذابى سخت خواهد بود16»

 خداست كه به راستى كتاب و ميزانِ [سنجش حق از باطل] را نازل كرد و تو چه مى‏دانى ، شايد قيامت نزديك باشد17»

 كسانى كه به آن ايمان ندارند [از روى ريشخند] به آمدنش شتاب دارند ، و كسانى كه ايمان دارند از آن بيمناكند و مى‏دانند بى‏ترديد قيامت حق است . آگاه باشيد ! يقيناً كسانى كه درباره قيامت همواره ترديد مى‏كنند ، در گمراهى دورى هستند18»

 خدا نسبت به بندگانش بسيار مهربان و نيكوكار است ، هر كه را بخواهد روزى مى‏بخشد و او نيرومند و تواناى شكست‏ناپذير است19»

 كسى كه زراعت آخرت را بخواهد ، بر زراعتش مى‏افزاييم و كسى كه زراعت دنيا را بخواهد ، اندكى از آن را به او مى‏دهيم ، ولى او را در آخرت هيچ بهره و نصيبى نيست20»

 آيا مشركان و كافران معبودانى دارند كه بى‏اذن خدا آيينى را براى آنان پايه‏گذارى كرده‏اند ؟ [در صورتى كه پايه‏گذارى آيين حق ويژه خداست و كسى را نرسد كه از نزد خود آيينى بسازد] اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت يافتنشان نبود ، مسلماً ميانشان [به نابودى] حكم مى‏شد؛ بى‏ترديد براى ستمكاران عذابى دردناك خواهد بود21»

ستمكاران را [در قيامت] مى‏بينى كه از اعمالى كه انجام داده‏اند بسيار بيمناكند وهمان را كه مرتكب شده‏اند ، بر آنان فرود مى‏آيد و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند ، در باغ‏هاى سرسبز بهشت‏اند ، براى آنان هر چه را كه بخواهند نزد پروردگارشان فراهم است ؛ اين همان فضل بزرگ است22»

اين است چيزى كه خدا آن را به بندگانش كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند مژده مى‏دهد . بگو : از شما [در برابر ابلاغ رسالتم] هيچ پاداشى جز مودّت نزديكانم را [كه بنابر روايات معتبر اهل بيت ـ عليهم السلام ـ هستند] نمى‏خواهم . و هر كس كار نيكى كند ، بر نيكى‏اش مى‏افزاييم ؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و بخشنده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است23»

 ولى [منافقان سبك مغز] مى‏گويند : [در نزول آيه مودت] بر خدا دروغ بسته است ! پس اگر خدا بخواهد ، بر دل تو مهر مى‏نهد [تا از دروغ بستن باز ايستى ، ولى تو از دروغ بستن بر خدا منزهى ، اين تهمتى بزرگ است كه اين بيماردلان بر تو مى‏بندند] . و خدا باطل را محو مى‏كند و حق را با كلمات استوارش پابرجا مى‏سازد ؛ يقيناً او به نيّات و اسرار سينه‏ها داناست24»

 اوست كه توبه را از بندگانش مى‏پذيرد و از گناهان درمى‏گذرد و آنچه را انجام مى‏دهيد مى‏داند25»

 و درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند ، اجابت مى‏كند و از فضلش بر آنان مى‏افزايد ؛ و براى كافران عذابى سخت خواهد بود26»

 اگر خدا رزق را بر بندگانش وسعت دهد ، در زمين سركشى و ستم كنند ، ولى آنچه را بخواهد به اندازه نازل مى‏كند ؛ يقيناً او به بندگانش آگاه و بيناست27»

 اوست كه باران را پس از اينكه [مردم از آمدنش] نوميد شدند ، نازل مى‏كند و رحمتش را مى‏گستراند ، و او سرپرست [واقعى] و ستوده است28»

 از نشانه‏هاى [ربوبيت و قدرت] او آفرينش آسمان‏ها و زمين است و [نيز] آنچه از جنبنده ميان آن دو پخش است ، و او هرگاه بخواهد بر جمع كردنشان تواناست29»

 هر آسيبى به شما رسد به سبب اعمالى است كه مرتكب شده‏ايد ، و از بسيارى [از همان اعمال هم] درمى‏گذرد30» و شما در زمين عاجزكننده [خدا] نيستيد [تا بتوانيد از دسترس قدرت او بيرون رويد] و جز خدا هيچ سرپرست و ياورى براى شما نيست31»

از نشانه‏هاى او كشتى‏هاى كوه‏آسا در ميان درياست [كه به كمك باد در حركت‏اند . ] «32»

 اگر بخواهد باد را فرومى‏نشاند ، در نتيجه كشتى‏ها به روى آب ساكن و بى‏حركت مى‏مانند ؛ يقيناً در اين واقعيت براى هر شكيباى سپاس گزارى نشانه‏هايى [بر قدرت و ربوبيت خدا] ست33»

 يا اگر بخواهد كشتى‏ها را [با سرنشينانش] به سبب گناهانى كه مرتكب شده‏اند ، نابود مى‏كند در حالى كه از بسيارى [از همان گناهان] مى‏گذرد34»

 تا كسانى كه درباره آيات ما گفتگوى بى‏منطق مى‏كنند ، بدانند كه آنان را [از عرصه قدرت ما] هيچ گريزگاهى نيست35»

 پس آنچه [از كالا و وسايل و ابزار مادى] به شما داده‏اند ، متاع [اندك و زودگذر] زندگى دنياست ، و آنچه [از پاداش] نزد خداست ، براى كسانى كه ايمان آورده‏اند و بر پروردگارشان توكل مى‏كنند ، بهتر و پايدارتر است36» [همان] كسانى كه از گناهان بزرگ و از كارهاى زشت دورى مى‏كنند و هنگامى كه [به مردم] خشم مى‏گيرند ، راه چشم‏پوشى و گذشت را برمى‏گزينند ؛«37»

 و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و نماز را برپا داشتند و كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت است و از آنچه روزى آنان كرده‏ايم انفاق مى‏كنند ؛«38»

 و آنان كه هرگاه ستمى به آنان رسد [تسليم ستم و ستمكار نمى‏شوند ، بلكه از دشمن بر اساس قوانين اسلام] انتقام مى‏گيرند ؛«39»

 پاداش بدى [چون قتل و زخم زدن و اتلاف مال] مانند همان بدى است ؛ ولى هر كه بگذرد و [ميان خود و طرف مقابلش را] اصلاح نمايد . پاداشش بر عهده خداست ؛ يقيناً خدا ستمكاران را دوست ندارد40» كسانى كه پس از ستم ديدنشان [بر اساس قوانين اسلام] در مقام انتقام برآيند ايرادى نيست [و در شرع مقدس مجوزى وجود ندارد كه حق آنان را باطل كنند . ] «41»

 ايراد و محكوميت فقط متوجه كسانى است كه به مردم ستم روا مى‏دارند و به ناحق در زمين سركشى مى‏كنند ، قطعاً براى آنان عذابى دردناك خواهد بود ،«42»

 كسى كه [با قدرت داشتن بر انتقام به اختيار خود] شكيبايى ورزد و [از انتقام] گذشت كند ، يقيناً اين كار از امورى است كه ملازمت بر آن از واجبات است ،«43»

 و هر كه را خدا [به كيفر كبر و عنادش] گمراه كند ، او را پس از خدا هيچ سرپرست و ياورى نخواهد بود ؛ و ستمكاران را [روز قيامت] مى‏بينى چون عذاب را ببينند ، مى‏گويند : آيا راهى به سوى بازگشت [به دنيا] وجود دارد ؟44»

آنان را مى‏بينى كه بر آتش عرضه مى‏شوند ، در حالى كه از شدت رسوايى سرافكنده‏اند و زير چشمى به آن مى‏نگرند . در آن حال اهل ايمان مى‏گويند : يقيناً زيانكاران كسانى هستند كه روز قيامت سرمايه وجود خود و كسانشان را تباه كرده‏اند . آگاه باشيد ! مسلماً ستمكاران در عذابى پايداراند45» در برابر خدا براى آنان دوستان و ياورانى نخواهد بود كه ياريشان دهند؛ و هر كه را خدا گمراه كند ، او را هيچ راهى [به سوى نجات و سعادت] نيست46»

 پيش از آنكه روزى فرا رسد كه از سوى خدا هيچ بازگشتى براى آن نيست ، پروردگارتان را اجابت كنيد ، آن روز براى شما هيچ پناه‏گاهى و هيچ راه انكارى [نسبت به اعمالى كه مرتكب شده‏ايد] وجود ندارد ؛«47»

 چنانچه [از دعوتت] روى برگردانند [اندوهگين مباش] ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‏ايم [تا آنان را به اجبار در دايره هدايت قرار دهى] ، جز رساندن [پيام وحى] بر عهده تو نيست ، و هنگامى كه ما از سوى خود رحمتى [چون سلامت ، امنيت و ثروت] به انسان بچشانيم ، به آن سرمست و مغرور مى‏شود ، و اگر به سبب گناهانى كه مرتكب شده‏اند آسيبى به آنان رسد [رحمت حق را فراموش مى‏كنند] ، بى‏ترديد انسان بسيار ناسپاس است48»

 مالكيّت و فرمانروايى آسمان‏ها و زمين فقط در سيطره خداست ، هر چه را بخواهد مى‏آفريند ، به هر كس بخواهد دختر عطا مى‏كند و به هر كس بخواهد پسر مى‏بخشد ؛«49»

 يا پسران و دختران را با هم به آنان مى‏دهد و هر كه را بخواهد نازا مى‏كند ؛ يقيناً او دانا و تواناست50»

 هيچ بشرى را نسزد كه خدا با او سخن گويد ، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب غيب، يا رسولى [چون فرشته] مى‏فرستد ؛ پس فرشته به اذن او آنچه را بخواهد وحى مى‏كند ؛ يقيناً او بلند مرتبه و حكيم است51»

و همان گونه [كه بر پيامبران پيشين وحى كرديم] روحى را [چون قرآن] از امر خود به تو وحى كرديم . تو [پيش از وحى] نمى‏دانستى كتاب و ايمان[به آن] چيست ؟ ولى آن [كتاب] را نورى قرار داديم كه هر كس از بندگانمان را بخواهيم به وسيله آن هدايت مى‏كنيم ؛ بى‏ترديد تو [مردم را] به راهى راست هدايت مى‏نمايى52»

 راه خدايى كه آنچه در آسمان‏ها و آنچه در زمين است ، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست . آگاه باشيد ! كه همه امور به سوى خدا بازمى‏گردد53»


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس