به نام خدا كه رحمتش بى‏ اندازه است‏ و مهربانى‏ اش هميشگى.

کهيعص (1)

آياتي که بر تو خوانده مي شود] ياد رحمت پروردگارت بر بنده اش زکرياست. (2)

هنگامي که پروردگارش را با دعايي پنهان خواند، (3)

گفت: پروردگارا! به راستي استخوانم سست شده و [مويِ] سرم از پيري سپيد گشته، و پروردگارا! هيچ گاه درباره دعا به پيشگاهت [از اجابت] محروم و بي بهره نبودم. ( 4 )

و همانا من پس از خود از خويشاوندانم بيمناکم، و همسرم [از شروع زندگي] نازا بوده است، پس مرا از سوي خود فرزندي عطا کن. ( 5 )

که از من و خاندان يعقوب ارث ببرد، و او را پروردگارا! [از هر جهت] مورد رضايت [خود] قرار ده. ( 6 )

اي زکريا! ما تو را به پسري که نامش يحيي است، مژده مي دهيم، [و] پيش از اين همنامي براي او قرار نداده ايم. ( 7 )

گفت: پروردگارا! چگونه برايم پسري خواهد بود در حالي که همسرم نازا بوده است و خود نيز از پيري به فرتوتي رسيده ام؟! ( 8 ) [

فرشته وحي به او] گفت: چنين است [که گفتي، ولي] پروردگارت فرمود: اين [کار] بر من آسان است، و همانا تو را پيش از اين در حالي که چيزي نبودي آفريدم. ( 9 )

گفت: پروردگارا! براي من نشانه اي قرار ده. گفت: نشانه تو اين است که سه شبانه روز در حالي که سالم هستي، قدرت سخن گفتن با مردم نخواهي داشت. ( 10 )

پس [به دنبال ناتواني از سخن گفتن] از عبادتگاهش بر قومش درآمد و به آنان اشاره کرد که صبح و شام خدا را تسبيح گوييد. (11)

اي يحيي! کتاب را به قوت و نيرومندي بگير؛ و به او در حالي که کودک بود، حکمت داديم. ( 12 )

و از سوي خود مهرورزي [به همه مردم] و پاکي و شايستگي [به او عطا کرديم] و او همواره پرهيزکار بود. ( 13 )

و به پدر و مادرش نيکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود. ( 14 )

و بر او سلام باد روزي که زاده شد، و روزي که مي ميرد، و روزي که زنده برانگيخته مي شود. ( 15 )

و در اين کتاب [سرگذشتِ] مريم را ياد کن هنگامي که از خانواده اش [در] مکان شرقي کناره گرفت. ( 16 )

و جدا از آنان پوشش و پرده اي براي خود قرار داد. و ما روح خود را به سوي او فرستاديم، پس براي او [به صورت] بشري خوش اندام و معتدل نمودار شد. (17)

مريم گفت: همانا من از تو به [خداي] رحمان پناه مي برم، اگر پرهيزکار هستي [از من فاصله بگير] ( 18 )

گفت: جز اين نيست که من فرستاده پروردگار تو هستم براي آنکه پسري پاک و پاکيزه به تو ببخشم. ( 19 )

گفت: چگونه براي من پسري خواهد بود در حالي که نه هيچ بشري با من ازدواج کرده است و نه بدکار بوده ام. ( 20 )

گفت: چنين است [که گفتي، ولي] پروردگارت فرموده است: اين کار بر من آسان است و [فرزندي بدون ازدواج به او بخشيدن] براي اين [است] که او را نشانه اي [از قدرت خود] براي مردم و رحمتي از سوي خود قرار دهيم؛ و اين کار شدني است. ( 21 )

پس به عيسي حامله شد و به خاطر او در مکاني دور کناره گرفت. ( 22 )

آن گاه درد زاييدن، او را به ناچار به جانب درخت خرما کشانيد؛ [در آن حال]گفت: اي کاش پيش از اين ميمردم و يکسره از خاطره ها فراموش شده بودم. (23)

پس کودک از زير [پاي] او ندايش داد: غمگين مباش که پروردگارت از زير [پاي] تو نهر آبي پديد آورده است [تا بياشامي و شستشو کني] ( 24 )

و تنه خرما را به سوي خود بجنبان تا برايت خرماي تازه و از بار چيده بريزد. (25)

پس [از آن خرما] بخور و [از آن نهر] بياشام و خاطرت را شاد و خوش دار، و اگر از مردم کسي را ديدي [که درباره نوزادت پرسيد] بگو: من براي [خداي] رحمان روزه [سکوت] نذر کرده ام، پس هرگز امروز با هيچ انساني سخن نخواهم گفت. ( 26 )

آن گاه نوزاد را در حالي که [در آغوشش] حمل مي کرد، نزد قومش آورد. گفتند: اي مريم! به راستي که تو کاري شگفت [و بي سابقه و ناپسندي] مرتکب شده اي. ( 27 )

اي خواهر هارون! نه پدرت مرد بدي بود و نه مادرت بدکاره بود [اين طفل را از کجا آورده اي؟] ( 28 )

پس مريم به نوزاد اشاره کرد [که از او بپرسيد.] گفتند: چگونه با کودکي که در گهواره است، سخن بگوييم؟! ( 29 )

نوزاد [از ميان گهواره] گفت: بي ترديد من بنده خدايم، به من کتاب عطا کرده و مرا پيامبر قرار داده است. ( 30 )

و هر جا که باشم بسيار بابرکت و سودمندم قرار داده، و مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. ( 31 )

و مرا نسبت به مادرم نيکوکار [و خوش رفتار] گردانيده و گردنکش و تيره بختم قرار نداده است. ( 32 )

و سلام بر من روزي که زاده شدم، و روزي که مي ميرم، و روزي که زنده برانگيخته مي شوم. ( 33 )

اين است عيسي بن مريم، همان قول حق که [يهود و نصاري] درباره او در ترديدند. ( 34 )

خدا را نسزد که هيچ فرزندي [براي خود] برگيرد؛ او منزّه است؛ چون پديد آمدن چيزي را اراده کند، فقط به آن مي گويد: باش، پس بي درنگ موجود مي شود(35)

[عيسي گفت:] بي ترديد خدا [يِ يکتا] پروردگار من و شماست؛ پس او را بپرستيد [که] اين راهي راست است. ( 36 )

ولي گروه هايي از ميان آنان [درباره عيسي] اختلاف کردند، پس واي بر کساني که [با افراط در شأن عيسي] کافر شدند از حضور در روزي بزرگ! ( 37 )

آنان روزي که به سوي ما مي آيند [نسبت به حقايق] چه شنوا و چه بينا مي شوند، ولي امروز ستمکاران در گمراهي آشکارند. (38)

و آنان را از روز حسرت ـ آن گاه که کار از کار بگذرد ـ بترسان، در حالي که آنان در بي خبري [شديدي] هستند و ايمان نمي آورند. ( 39 )

يقيناً ماييم که زمين و همه کساني را که روي آن قرار دارند به ميراث مي بريم و [همه] به سوي ما بازگردانده مي شوند. ( 40 )

و در اين کتاب، [سرگذشتِ] ابراهيم را ياد کن، يقيناً او بسيار راستگو و پيامبر بود. ( 41 )

آن گاه که به پدر [خوانده] اَش گفت: پدرم! چرا چيزي را که نمي شنود و نمي بيند و نمي تواند هيچ آسيب و گزندي را از تو برطرف کند، مي پرستي!؟ (42)

پدرم! همانا براي من [از طريق وحي] دانشي آمده که تو را نيامده؛ بنابراين از من پيروي کن تا تو را به راهي راست راهنمايي کنم. ( 43 )

پدرم! شيطان را مپرست؛ زيرا شيطان همواره نسبت به خدا نافرمان است.(44)

پدرم! به يقين مي ترسم که عذابي از سوي [خداي] رحمان به تو برسد، و در نتيجه همنشين شيطان شوي. ( 45 )

گفت: اي ابراهيم! آيا تو از معبودهاي من روي گرداني؟ اگر [از بت ستيزي] باز نايستي، قطعاً تو را سنگسار مي کنم، و [تا از من آسيبي به تو نرسيده] زماني طولاني از من دور شو. ( 46 )

ابراهيم گفت: سلام بر تو، به زودي از پروردگارم براي تو آمرزش مي خواهم؛ زيرا او همواره نسبت به من بسيار نيکوکار و مهربان است. ( 47 )

و من از شما و معبوداني که به جاي خدا مي خوانيد، کناره مي گيرم و پروردگارم را مي خوانم، اميد است در خواندن پروردگارم [از اجابت او] محروم و بي بهره نباشم. ( 48 )

پس هنگامي که از آنان و آنچه جز خدا مي پرستيدند، کناره گرفت، اسحاق ويعقوب را به او بخشيديم وهر يک را پيامبر قرار داديم. ( 49 )

و به آنان از رحمت خود بخشيديم، وبراي آنان [در ميان مردم] نامي نيک و ستايشي والامرتبه قرار داديم. ( 50 )

و در اين کتاب، [سرگذشتِ] موسي را ياد کن، بي ترديد او انساني خالص شده و فرستاده اي پيامبر بود. (51)

و او را از جانب راست طور ندا کرديم، و او را در حالي که با وي راز گفتيم، مقرّب خود قرار داديم. ( 52 )

و از رحمت خود برادرش هارون را که داراي مقام پيامبري بود، به او بخشيديم.(53)

و در اين کتاب، [سرگذشتِ] اسماعيل را ياد کن، که او وفا کننده به عهد و فرستاده اي پيامبر بود. ( 54 )

و همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان مي داد، و نزد پروردگارش پسنديده بود. ( 55 )

و در اين کتاب، [سرگذشتِ] ادريس را ياد کن، که او بسيار راستگو و پيامبر بود. ( 56 )

و او را به جايگاه و مقام بلندي ارتقا داديم. ( 57 )

اينان کساني از پيامبران بودند که خدا به آنان نعمت داد، از نسل آدم و از نسل کساني که با نوح در کشتي سوار کرديم و از نسل ابراهيم و اسرائيل و از کساني که آنان را هدايت کرديم و برگزيديم؛ هنگامي که آيات [خدايِ] رحمان بر آنان خوانده مي شد، سجده کنان و گريان به رو مي افتادند. ( 58 )

سپس بعد از آنان نسلي جايگزين [آنان] شد که نماز را ضايع کردند و از شهوات پيروي نمودند؛ پس [کيفر] گمراهي خود را [که عذابي دردناک است] خواهند ديد. ( 59 )

مگر آنان که توبه کرده و ايمان آورده و کار شايسته انجام داده اند، پس آنان به بهشت درآيند و ذرّه اي مورد ستم قرار نمي گيرند. ( 60 )

بهشت هاي جاويدي که [خداي] رحمان به بندگانش وعده داده در حالي که اکنون از نظرها پنهان است، يقيناً وعده خدا آمدني است. ( 61 )

در آنجا کلام لغو و بيهوده اي نمي شنوند، بلکه آنچه مي شنوند فقط سلام و درود است؛ و در آنجا صبح و شام، رزقشان براي آنان [آماده] است. ( 62 )

اين است بهشتي که به هر کس از بندگان خود که پرهيزکار باشد، به ميراث مي دهيم. ( 63 )

و [اي رسول خدا! ما فرشتگان] جز به فرمان پرودگارت نازل نمي شويم. [آگاهي به] آنچه مربوط به آينده ماست و آنچه مربوط به گذشته ماست وآنچه ميان گذشته و آينده است، ويژه اوست؛ و پروردگارت هيچ گاه فراموشکار نيست. ( 64 ) [اوست] پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد؛ پس او را بِپرَست و بر پرستيدنش شکيبا باش. آيا براي او همنامي مي داني [که او هم پروردگار آسمان ها و زمين باشد؟] ( 65 )

و انسان مي گويد: آيا زماني که بميرم به راستي زنده [از خاک] بيرونم مي آورند؟ (66)

آيا انسان به ياد نمي آورد [و توجه ندارد] که ما او را پيش از اين در حالي که چيزي نبود، آفريديم. ( 67 )

پس به پروردگارت سوگند، آنان را [که بدون دليل و از روي جهل و ناداني منکر زنده شدن مردگانند] با شياطين محشور مي کنيم، سپس آنان را در حالي که به زانو درآمده اند، گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم کرد. ( 68 )

آن گاه از هر گروهي، آنان که بر خداي رحمان عاصي و سرکش تر بوده اند، بيرون مي کشيم.(69)

 سپس ما به کساني که براي سوختن در دوزخ سزاوارترند، داناتريم. ( 70 )

و هيچ کس از شما نيست مگر آنکه وارد دوزخ مي شود، [ورود همگان به دوزخ] بر پروردگارت مسلّم و حتمي است. ( 71 )

سپس آنان را که [از کفر، شرک، فساد و گناه] پرهيز کردند، نجات مي دهيم، و ستمکاران را که به زانو درافتاده اند، در دوزخ رها مي کنيم. ( 72 )

و هنگامي که آيات روشن ما را بر آنان مي خوانند، کافران به آنان که ايمان آورده اند، مي گويند: کدام يک از ما دو گروه، جايگاهش [از جهت مادي] بهتر و مجلس اُنسش [از لحاظ اجتماعي و سياسي] نيکوتر است؟ (73)

و چه بسيار اقوامي را پيش از آنان هلاک کرديم که لوازم زندگي بهتر [و منظر] و ظاهري [خوش نماتر و] نيکوتر داشتند. ( 74 )

بگو: آنان که در گمراهي قرار دارند، بايد [خداي] رحمان [بر پايه سنت جاري خود] به آنان مهلتي معين دهد، تا زماني که آنچه را به آنان وعده داده اند ببينند، يا عقوبت و شکنجه [در دنيا] را يا عذاب قيامت را؛ پس به زودي خواهند دانست چه کسي جايگاهش بدتر و سپاهش ناتوان تر است؟! ( 75 )

و آنان که هدايت يافته اند، خدا بر هدايتشان مي افزايد، و اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ بازدهي نيکوتر است. (76)

آيا ديدي آن کسي را که به آيات ما کافر شد وگفت: [به خاطر انتخاب آيين شرک و کفر] به من مال و اولاد بسيار خواهند داد؟ (77)

آيا [او درباره رسيدن به مال و اولاد بسيار] بر غيب آگاهي يافته، يا پيماني [بر اين عطاي فراوان] از سوي [خداي] رحمان دريافت نموده است؟ (78)

اين چنين نيست [که او مي گويد]، ما به زودي آنچه را مي گويد [در پرونده عملش] خواهيم نوشت و عذابش را همواره ادامه خواهيم داد. ( 79 )

و آنچه را که [از مال و فرزند] مي گويد، از او به ميراث مي بريم، و تنها نزد ما خواهد آمد. ( 80 )

و به جاي خدا معبوداني گرفتند تا براي آنان مايه عزت و توانمندي باشد. ( 81 )

چنين نيست، به زودي [آن معبودان] پرستش آنان را انکار مي کنند و دشمنشان خواهند شد. ( 82 )

آيا ندانسته اي که ما شيطان ها را بر کافران فرستاديم تا آنان را به شدت به سوي گناهان و شهوات برانگيزند. ( 83 )

بنابراين بر [شکست و هلاکت] آنان شتاب مکن، ما [همه اعمال و رفتار حتي لحظات عمرشان را] به دقت شماره مي کنيم [تا مهلتشان تمام شود و به کيفر آنچه همواره مرتکب مي شدند، برسند. ( 84 ) [

[ياد کن] روزي را که پرهيزکاران را به ضيافت و ميهماني [خداي] رحمان گرد مي آوريم. ( 85 )

و مجرمان را تشنه به سوي دوزخ مي رانيم. ( 86 ) [

شفيعان در آن روز] قدرت بر شفاعت ندارند مگر کساني [مانند پيامبران، امامان، فرشتگان و اوليا] که از نزد [خداي] رحمان، پيماني [بر اذن شفاعت] گرفته باشند. ( 87 )

و [مشرکان] گفتند: [خداي] رحمان براي خود فرزندي گرفته است. ( 88 )

به راستي که چيزي بسيار زشت و نسبتي بس ناروا [به ميان] آورده ايد. ( 89 )

نزديک است آسمان ها از اين [ادعاي بي اصل و سخن ناروا] پاره پاره شوند، و زمين بشکافد، و کوه ها به شدت در هم بشکنند و فرو ريزند!! ( 90 )

به خاطر آنکه براي [خداي] رحمان فرزندي ادعا کرده اند. ( 91 )

و [خداي] رحمان را نسزد که فرزندي اختيار کند. ( 92 )

هيچ کس در آسمان ها و زمين نيست مگر اينکه [ذاتاً] بنده [و مملوک] به سوي [خداي] رحمان مي آيد. ( 93 )

به يقين همه آنان را [با قدرت و دانشش کنترل و] احاطه نموده و درست و دقيق شماره کرده است. ( 94 )

و روز قيامت همه آنان تنها به پيشگاه او مي آيند. (95)

قطعاً کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، به زودي [خداي] رحمان براي آنان [در دل ها] محبتي قرار خواهد داد. ( 96 )

جز اين نيست که ما اين [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختيم تا به وسيله آن پرهيزکاران را مژده دهي و مردم ستيزه جو را بترساني. ( 97 )

و چه بسيار ملت ها را پيش از آنان [به سبب طغيانشان] هلاک کرديم. آيا کسي از آنان را مي يابي، يا هيچ زمزمه و صدايي آهسته از آنان مي شنوي(98)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس