به نام خدا كه رحمتش بى‏ اندازه است‏ و مهربانى‏ اش هميشگى.

المر ـ اين آياتِ [با عظمتِ] کتابِ [الهي] است، و آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده، سراسر حق و راستي است [چنان حقّي که هيچ باطلي در آن راه ندارد] ولي بيشتر مردم [به سبب عناد و لجاجت] ايما